Status på organisationsændringer, valg af TR og udpegning til MED

Hermed en status på situationen vedr. de forestående organisationsændringer

SE: Beskrivelse af de specialiserede behandlingstilbud i Aalborg kommune

 

Familie- og Socialudvalget har på udvalgsmødet d. 23. juni 2017 besluttet af der skal foretages omorganiseringer fra 1. januar 2018.

SE: Referat af mødet d. 23. juni 2017

På børn, unge og familieområdet medfører det bl.a. at:

 • Opvækst- og Udredningsspecialet flyttes til Socialafdelingen
 • Dagbehandling Unge flyttes til Socialafdelingen
 • Ungespecialet flyttes til Socialafdelingen
 • Familiehuset Bisgården flyttes til Socialafdelingen
 • Ungerådgivningen flyttes til Socialafdelingen
 • Rådgivnings- og Behandlerhuset flyttes til Socialafdelingen
 • Børnehus Nord flyttes til Socialafdelingen
 • Driftsbudgettet for Baglandet flyttes til Socialafdelingen
 • BørneBøgen flyttes til Centret for Voksne
 • Danahus flyttes til Centret for Voksen
 • Stjernehusene flyttes til Centret for Voksen
 • Skole- og Dagbehandlingstilbud overgår til Skoleforvaltningen
 • Det skal vurderes nærmere hvor Barnets Hus skal placeres.
 • Træningshøjskolen flyttes til Jobcentret

SE: Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og netværkskoordinatorerne

 

På voksen og jobområdet medføre det bl.a. at:

 • Der etableres et samlet centralt Ydelsescenter i Jobcenter Integration og Uddannelseshuset.
 • Der oprettes en ny Job- og Ydelsesafdeling bestående af de nuværende Jocenter Aalborg og det nye Ydelsescenter.
 • Der etableres et samlet servicelovsafsnit under Socialafdelingen.
 • Tolkegruppen, Boliggruppen og familiekonsulenterne tilkyttes Jobcenter Integration.
 • Støttekorpset flyttes til intern udførerenhed under Socialafdelingen.
 • Projekter for hjemløse flyttes til udførerenhed under Socialafdeligen.
 • Placering af familieplejekonsulenter afklares nærmere
 • Træningshøjskolen flyttes til Jobcentret.

SE: Ændret organisering af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen

 

Sammenlægning af Bøgen og Stjernehusene

Pr. 1. oktober 2017 er der oprettet to nye enheder med hver sin ledelse

 1. Danahus og Stjernehusene aflastning (Bodil Hjorts Vej) sammenlægges med Brian Balle som afdelingsleder.
 2. Stjernehusene (Mou) og Specialinstitutionen Bøgen sammenlægges med Brian Tjørnelund som afdelingsleder.

De to enheder overgår til det Centret for Voksen pr. 1. januar 2018, og forbliver med at henhøre til Børne- og Familieafdelingen, modsat de øvrige taksttilbud på børn og unge området, der overgår til Socialafdelingen i den søjle:

 

Afdeling For Interne Udfører (AFIU) med afdelingsleder, Mariann Boje Jones:

 1. Ungerådgivningen
 2. Ungespecialet
 3. Skole- og dagtilbud
 4. Forebyggelse & dagbehandlingsspecialet
 5. Udredning og opvækst
 6. Bostøtte (ny enhed overført fra Uddannelseshuset)

 

Vedr. valg af TR

Organisationsændringerne medfører at der skal afvikles TR valg på de enheder, hvor der sker sammenlægning af tilbud.

Ift. TR Valg vil der være en overgangsperiode fra d. 1. oktober 2017 til 1. januar 2018. Det skyldes bl.a at det ikke er endeligt afklart, hvordan den organiseringen kommer til at blive i Centret Voksen pr. 1. januar 2018.

🙂Efter aftale med Forvalgningsledelsen og indtil andet er udmeldt fra SL kredskontor fortsætter TR på de arbejdspladsområder man er valgt på.

Vær også obs. på at valget af TR skal ske ved henvendelse til kredskontoret, hvor man sammen aftaler en valgprocedure.

TR på PFF området med aktiv medlemskab af BUPL skal henvende sig til BUPL Nordjylland.

 

Udpegning og valg til MED udvalg

Ift. valg til MED udvalg har HMU den 6. oktober 2017 godkendt ændringerne i MED strukturen pr. 1. januar 2018.

I oktober måned påbegyndes valg til arbejdsmiljøorganisationen.

Der skal ske udpegning til følgende MED udvalg:

 • AMU SA
 • AMU BFA
 • AMU JYA
 • OMU Intern udfører
 • OMU Center for voksne
 • OMU Center for tværfaglig forebyggelse

Der afholdes møde mellem de faglige organisationer d. 11. oktober 2017 vedr. fordeling af organisationspladser. Umiddelbart herefter vil de faglige orgnaisationer foretage personudpegninger af og blandt valgte TR.

😲Der er mange bolde i luften jeg vil derfor gerne orienteres, såfremt du får kendskab til ændret forhold på arbejdspladsen ifm. de udmeldte organisationsændringer.  

FB Nyt nr. 6 2017 - Særnummer omorganisering

Indstilling - Beslutning om sammenlægning af Bøgen og Stjernehusene i Centret for Voksene pr. 1. oktober 2017

Forslag til ændret MED struktur i FB pr. 1. januar 2018 - Organisationsdiregrammer - Samlet

Forslagene sendt til drøftelse i MED

Partiernes budgetforlig for 2018-2021

Byrådets partier indgik i går aftes et budgetforlig til endelige vedtagelse af Byrådet d. 12. oktober

Forliget indholder en række ændringer ift. Magistratens budgetforslag bl.a.: 

• Etablering af 20 ”skæve boliger” – billige boliger til udsatte borgere.

• Der afsættes 1 mio. kr. årligt til fritids- og kulturoplevelse for vanskeligt stillede børn.

• Der afsættes økonomi til indsatspædagoger og til sociale normeringer i daginstitutionerne.

• Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og 1. mio. kr. i årene 2019 – 2021 til ind-satser for hjemløse og udsatte.

 

På minussiden kan nævnes:

Besparelser for 24,5 mio. kr. i forhold til moderniserings- og effektiviseringskataloget.

Handicapområdet mangler der financering af forventede udgiftstigninger på 13-14 mio. kr. Dette skal ses i en i forvejen vedtagtet en spareplan på 50 mio. kr.

På området for udsatte børn og unge har der gennem de seneste år været gemmenført spareinitaitiver for 100. mio. kr. og der er fortsat en ikke realiseret besparelse i 2018 på 10 mio. kr.

Der er indgået en aftaler om at intensivere det tværfaglige samarbejdet mellem forvaltningerne, for at finde nye måder at sikre udgifterne på området ikke stiger yderligere.

Så de socialpædagiske arbejdsområder er hårdt spændt for også denne gang.

 

Partiernes budgetforlig for 2018-2021

Magistratens budgetforslag for 2018–2021

Børn, Unge og Familieområdet

Familie- og Socialudvalget har d. 24. marts 2017 truffe beslutninger om justeringer på tilbud for Børn, Unge og Familier . 

SE beslutning: Justeringer af indsatser

 • Døgnbehandling for familier i Familiehuset Bisgård nedlægges.
 • Akut spædbarnsplejefunktionen nedlægges.
 • Forældrekompetenceundersøgelser tages ud af grundpakkerne i familiebehandlingsforløb.
 • Etablering af en familieplejefunktion i anbringelsestilbuddene.
 • Vokseværket ændres til Børneinstitutionen Vokseværket
 • Overgangen til voksenlivet, integreres i alle relevante anbringelsestilbud.
 • Familie og netværk styrkes i alle anbringelsestilbud.
 • Døgncentrene omlægges til korttidsanbringelsestilbud. 
 • Akutpladser på Fyrkildevej nedlægges.
 • Abonnementsordningen på Vesterlund nedsættes fra 9 til 7 pladser. 
 • Omlægning af aflastningspladser på aflastningstilbuddene Danahus og Stjernehusene.

 

Kapacitetstilpasninger Stjernehusene afdeling Limfjorden

Pga. at overforbrug på personaleressourcer er det besluttet, at nedlægge en bo-gruppe – Fjordhuset, samt foretage besparelser på administrationen. Kapacitettilpasningen medfører en reduktion af personalestaben svarende til 11 stillinger. 

Kapacitetstilpasninger Ungespecialtet

Som følge af nedgang af visiteret unge til Ungespecialet nedlægges Døgncentret Sulsted Landsevej og der foretages nedjusteringer af personalegruppen på Døgncentret Nibe pr. 1. august 2018

Kapacitetstilpasningen medføre en reduktion af personalet svarende til 7 stillinger

Kapacitetstilpasninger Familiehuset Bisgård

Grundet manglende visiteringer til familiebehandling nedjusteres personalegruppen med to pædagoger pr. 1. Juni 2017.

Voksenområdet

Grundet øget udgifter på voksenområdet på 26,3 mio. i 2016 er der vedtaget en spareplan på bostøtte eller botilbud i FB svarende til 6,5 mio. kr.

 

Budgettet allerede overskredet med 20 mio. kroner, så ifølge rådmand Mai-Britt Iversen står man med en stor udfordring” Mai-Britt Iversen

 

Det økonomiske pres på området skyldes bl.a. nye reformer i forhold til førtidspension og fleksjob, en stigning af unge, som mistrives og har brug for socialpædagogisk hjælp og støtte, at mange udskrives så hurtigt fra psykiatrien, at der er brug for højt specialiserede tilbud, unge med handicaps, som ikke er klar til at mester egen livet i overgangen ved overgangen fra ungeforanstaltninger til voksenområdet (fra 18 års alderen). 

 

Det er jo ikke bare i Aalborg Kommune, vi har det her problem. Det er også et landsdækkende fænomen og et problem ude på skolerne, for vi ser desværre flere og flere, som får en diagnose eller mistrives så meget, at der er brug for ekstra støtte. Så vi burde måske spørge os selv, hvad det er der sker i vores samfund, og hvorfor så mange har svært ved at finde fodfæste” Mai-Britt Iversen.

 

Spareplanen indeholder bl.a.:

 • At der følges tæt op på alle botilbud 
 • At der nedsættes et nyt visitationsudvalg 
 • At der skal bremses op for væksten af unge i botilbud 
 • At der skal etableres flere alternativer til botilbud 
 • At der skal til foretages flere tilbud om gruppeforløb 
 • At der skal spares på de generelle udgifter til bostøtte og botilbud. 

 

Endvidere skal et eksternt konsulentfirma gennemgå området og udarbejde en ny samlet strategi.

 

Vi bliver nødt til at gøre noget, hvis ikke det skal eksplodere i opadgående retning” Mai-Britt Iversen.

 

"Handleplanen fra 2015 og ovenstående nye tiltag er bidrag til at omlægge indsatserne, så færre borgere har behov for indgribende servicelovstilbud. Samlet set skønnes ovenstående nye handleplanselementer at udgøre en besparelse på kr. 6.500.000,-. Hertil kommer effekter af revision af serviceniveauer og ny samlet strategi på voksenområdet. Der vil dog gå noget tid før alle initiativerne er slået fuldt igennem, så der kan ikke forventes en reduktion i det disponerede beløb for 2017 på kr. 6.500.000,-. Besparelserne anslås dog at kunne stå mål med en sandsynlig tilgang på området, så disponeringerne for 2017 vurderes at være realistiske. Det betyder at der kan forventes en overskridelse i 2017 på servicelovens voksenområde på godt kr. 20 millioner kroner."

 

 

Se: Politisk indstilling punkt 8 d. 17. februar 2017

 

Rammebesparelser

Det Kommunale Kontaktråd (DKK Nordjylland) har d. 24. juni 2016, anbefalet kommunerne at der fra 2017 og frem til 2020 skal foretages en takstreduktion på 5 % (i 2017 = 2 % - 2018 = 1 % - 2019 = 1 % - 2020 = 1 %). Som konsekvens af rådets anbefaling skal der i Aalborg Kommune foretages takstreduktion på 3% i 2017 budgettet. 

se side 9 til 12 referatet fra DKK Nordjylland d. 24. juni 2016

😙 Rådet fra DKK " Driftsherre er forpligtet til at gå aktivt ind i dialogen med myndighed med henblik på at sikre den nødvendige udgiftsreduktion. Den dialogbaserede tilgang skal sikre, at myndighed oplever en direkte reduktion i sine udgifter til rammeaftaleområdet, ved at omkostningerne til den enkelte borger sænkes. Det kan for eksempel ske gennem en mere målrettet visitering/revisitering, hvor de tildelte ydelser til borgeren i højere grad er tilpasset borgerens behov. Myndighed og driftsherre kan derved indgå aftale om, at indplacere borgeren på en lavere takst ".


Familie- og Socialudvalget  ser udmøntningen skal sker via:

- Ændrede vagtplaner og mere ufaglært personale (omsorgs- og pædagogmedhjælpere)

Nedjustering af serviceniveauet ved omlægning af aflastningspladser fra §52 til §84

- Opnormering af pladsantallet pga. stor efterspørgsel

- Effektivisering af administration

Færre aktiviteter for beboere/brugere

- Færre kursusaktiviteter for medarbejdere

I budgetforliget 2017 for Aalborg kommune indgår der spareforslag på følgende tilbud:     

😠 Danahus

😠 Stjernehusene

😠 Specialinstitutionen Bøgen

😠 Døgncentret Nibe

😠 Døgncentret Sulsted 

😠 Støtteboligen Davis Allé

😠 Støtteboligen Fyrkildevej

😠 Børneinstitutionen Vesterlund

😠 Opvækstinstitutionen Vokseværket

😠 Kirkens Korshær Herberg

😠 Forsorgshjemmet Svenstrupgård

😠 Krisecentret for Kvinder

😠 VoksenBøgen

😠 Vissegård

😠 Bådgruppen

😠 Bøgeskolen

Herudover er der medtaget spareforslag som omfatter:

😠 Lukning af Huset i Nørholm

😠 Reduktion af døgnbehandlingsplader til stofmisbruger

😠 Reduktion af tilbuddet Skovpark kollegiet målrettet sårbare og enlige mødre.  

😠 Rammebesparelse på 500.000 kr. på det opsøgende arbejde.

😠 Familiegruppernes budget for indsatser til udsatte børn, unge og familier skal reduceres med 500.000 kr. 

 

Rigsrevisionens rapport om indsatsen overfor anbragte børn

Der blive´ofte udmeldt en sandhed om at effekten af anbringelser ikke har den tilstrækkelige effekt. At der bør ske en bedre økonomiske styring af området. I den sammenhæng er der en udsendt en rapport ”Rigsrevisionens beretning om indsatsen overfor anbragte børn”, som beskriver kommunernes indsats på anbringelsesområdet. Den indeholder f.eks. en analyse af Viden om effekt af indsatsen.

I lighed med Århus må det forventes, at der også i Aalborg kommune vil komme mere fokus på at kunne dokumentere effekten ved en anbringelse så midlerne kan anvendes mere effektfuldt og målrettet.

 • Effekt skal i forstås bredt, som de virkninger anbringelsen har for det anbragte barn.

 • Viden om effekt skal forstås bredt som noget, der kan erhverves gennem mange forskellige metoder og ikke blot gennem randomiserede, kontrollerede forsøg, som ikke i alle tilfælde er mulige at gennemføre på socialområdet.

 • Social- og Indenrigsministeriet bør understøtte kommunerne med værktøjer, der giver dem mulighed for i højere grad at styre området på baggrund af viden om effekten af deres indsats.

Se: Rapport