Om afvikling af ferie

Meddelse til alle medarbejder fra Ledelsessekretariatet i FB vedr. udbetaling af 6. ferieuge.

"Det er Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens holdning, at alt optjent ferie skal afholdes"

"Ønsker du undtagelsesvis af få 6. ferieuge udbetalt, skal du, af hensyn til budget- og planlægningsmæssige, skriftligt meddele dette til din nærmeste leder seneste den 1. oktober"

Gældene aftale om Ferie
Pjece - Når ferien står for døren

 

Som hovedregel gælder

Ferie optjenes i perioden 1. januar – 31. december.

I perioden fra d. 1. maj - 30. april har alle ret til at afholde 6 ugers ferie.

Al ferie afholdes i heledage.

Arbejdsgiveren fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår ferien skal holdes.

Arbejdsgiveren skal så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien holdes i den ansattes barns skolesommerferie.

Hovedferie

Hovedferien skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september

Man har ret til at holde op til 3 ugers sammenhængende ferie i perioden med mindre andet aftales.

Man har ret til at kende tidspunktet for hovedferien mindst 3 måneder før start.

Ferietimer

En fuldtidsansat kan optjene 222 ferietimer (185 ferietimer + 37 timer 6. ferieuge).

Ferietimer med løn afvikles altid i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad. Det betyder, at en medarbejder som overgår til fuld tid, får ferie med løn på fuld tid og omvendt - uanset beskæftigelsesgraden i optjeningsåret.

Den 5. ferieuge

Leder og medarbejder kan indgå skriftlig aftale om, at optjente, ikke afviklede ferietimer udover 4 uger pr. år - den 5. ferieuge - kan overføres til det følgende ferieår.

Aftalen kan omfatte flere ferieår.

Aftalen skal være indgået skriftlig inden den 30. september.

Den 6. ferieuge

Den 6. ferieuge afholdes efter medarbejderens ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette.

Ligesom den øvrige ferie afholdes også den 6. ferieuge i hele dage - i slutningen af perioden kan eventuelle resttimer afholdes.

Den 6. ferieuge eller enkelte dage af den kan aftales overført til det efterfølgende ferieår.

Overført ferie vil altid blive afholdt før den nye ferie.

Månedslønnede ansatte, som ikke ønsker at afholde optjente ferietimer udover 185 ferietimer (fuldtidsansatte), har ret til at få udbetalt den 6. ferieuge/de resterende ferietimer.

Den 6. ferieuge udbetales automatisk, hvis den ikke er afholdt eller aftalt overført.

Overførsel af ferie/udbetaling af (ferie) godtgørelse - bortset fra den 6. ferieuge

Medarbejdere, der er forhindret i at afvikle tilgodehavende ferie på grund af:

 • Egen sygdom (hel eller delvis)
 • Barselsorlov
 • Orlov til adoption
 • Ophold i udlandet
 • Overgang til selvstændigt erhverv
 • Overgang til arbejde i hjemmet
 • Valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lign.
 • Indsættelse i en af fængselsvæsenets institutioner
 • Tvangsanbringelse
 • Lovligt varslede konflikter
 • Aftjening af værnepligt
 • Tjeneste på værnepligtslignende vilkår
 • Deltagelse i aktiviteter via en rådighedskontrakt med forsvarets reaktionsstyrker og SHIRBRIG
 • Manglende midler til at holde ferie pga.
 • Tvist mellem ansat og en arbejdsgiver om et krav på feriepenge, forudsat at kravet på feriepenge er rejst inden ferieårets udløb
 • Pasning af nærtstående syge eller døende.

Når der afgøres om den tilgodehavende ferie overføres eller godtgøres kontant, bør der så vidt muligt tage hensyn til medarbejderens ønsker.

Ovenstående gælder ikke for elever. 

Sygdom i forbindelse med ferie

Hvis en medarbejder grundet sygdom, ikke kan afholde sin ferie inden 1. maj, er der følgende muligheder:  

 • Grundet feriehindring (her egen sygdom) kan den ansatte lave aftale med lederen om, at overflytte den resterende ferie til det følgende ferieår. Her anbefaler vi, at man i aftalen forholder sig til, hvornår den overflyttede ferie skal afholdes.

 • Grundet feriehindring (her egen sygdom) kan den ansatte lave aftale med lederen om, at få den resterende del af ferien udbetalt.

 • Efter aftale med lederen kan der laves en kombination af de to ovenstående muligheder.

Er der tale om sygmelding, når planlagt ferie begynder, har man ret til at få ferien suspenderet og erstatningsferie for alle sygedagene. Dette kræver, at der sker sygemelding til arbejdsgiveren senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag eller efter de regler der i øvrigt må gælde på arbejdspladsen.

Såfremt ferien suspenderes, fastsætter arbejdsgiver efter drøftelse med medarbejderen, hvornår erstatningsferien skal afholdes. Det kan ikke forventes, at det sker i umiddelbar forlængelse af sygeperioden.

Ferien starter normalt på det tidspunkt, hvor medarbejderen skulle møde på arbejde på den første feriedag.

Ansatte har mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie.

De ændrede regler betyder, at medarbejdere, der har optjent fuld ferie og som bliver syge under ferien har mulighed for at kræve erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 dokumenterede sygedage under ferie – inden for ferieåret - er den ansattes risiko (karensdage).

Ved sygdom under ferie skal medarbejderen melde sig syg på arbejdspladsen den første sygedag og fremvise lægelig dokumentation herfor. Medarbejderen skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation.

Hvis medarbejderen bliver rask, inden den planlagte ferie er udløbet, skal man huske at melde sig rask, og meddele arbejdsstedet, om den resterende ferie afvikles, eller om arbejdet genoptages.

Praktikanter, studerende i praktik og timelønnede

Praktikanter, studerende i praktik og timelønnede har ikke ret til løn under ferien, men modtager i stedet for feriegodtgørelse på 12,5 % af lønnen i optjeningsåret.

De pågældende er i forlængelse heraf ikke omfattet af bestemmelserne vedrørende overførsel af ferie til det efterfølgende ferieår/udbetaling af den 6. ferieuge.

Fratræden

Ved fratræden udskrives feriekort for såvel det løbende optjeningsår som for den del af tidligere optjeningsår, som medarbejderen ikke har holdt ferie for.

Ved fratrædelse udbetales den 6. ferieuge med en kontant godtgørelse.

Feriekortet sendes til medarbejderen umiddelbart efter den sidste lønudbetaling.