Oplysninger om afvikling af den årlige forhanding af tilbagefaldsmidler

Der er mellem de faglige organisationer og forvaltningsledelsen d. 17. juni 2016 indgået en procedureaftale for afvikling af de årlige lokale lønforhandlinger af tilbagefaldsmildler.

Aftalen sætter nogle overordnede rammer for de årlige lønforhandlinger hvor forvaltningen og de faglige organisationer ønsker at fremme en proces, hvor parterne konstruktivt samarbejder med henblik på at nå et fælles resultat.

 

Tidsplan for 2. forhandlings år

Uge 14 til 26 2017 (3. april – 30. juni)

Der udveksles forslag mellem ledelsen og TR.

De lokale partner kan ved skriftlig aftale vælge af fravige fristen for udveksling af forslag, forhandling og indberetning.

😠OBS: Hvis ingen af partnere fremsætter krav om en forhandling tages der ikke initiativ til en forhandling.

 

Tidsplan for 3. forhandlings år

Uge 1 til 12 2018 (2. januar – 23. marts)

Der udveksles forslag mellem ledelsen og TR.

De lokale partner kan ved skriftlig aftale vælge af fravige fristen for udveksling af forslag, forhandling og indberetning.

 

Følgende er af forvaltningsledelsen udmeldt til alle ledere:

Det skal bemærkes, at der heller ikke i denne overenskomstperiode er aftalt forlodsfinansiering, hvorfor forvaltningen heller ikke vil udmelde puljer til de enkelte arbejdspladser. Det er alene et evt. økonomisk råderum i budgettet på den enkelte arbejdsplads, der kan forhandles af forvaltningens ledere og de faglige organisationer/ tillidsrepræsentanter, der har forhandlingskompetencen.

Råderummet er de lokale midler, der er frigjort eller frigøres i overenskomstperioden på baggrund af personaleudskiftning, ophør af lokalt aftalte tillæg forhandlet af lederen på arbejdspladsen, eventuelle vakancer og andre fraværssituationer, samt de situationer, hvor overgangstillæg bortfalder.

Supplerende skal det nævnes, at midlerne der indgår i arbejdspladsens råderum ikke er tilknyttet en bestemt faglig organisation eller en bestemt gruppe af medarbejdere, når de er frigjort eller frigøres.

Forvaltningen skal henstille til, at de decentrale ledere understøtter overenskomstparternes intentioner om, at alle råderumsmidler bringes i spil

 

Forhandlingskompetence

Ledere ansat efter lederoverenskomsten (69.01) varetages af SL Nordjylland via kredskontoret eller PFF Nordjylland.

Mellemledere, teamleder og konsulenter mf. ansat efter døgnoverenskomsten (64.01) varetages af SL Nordjylland via kredskontoret eller PFF Nordjylland.

Socialpædagoger efter døgnoverenskomsten (64.01) på grundløn 27 varetages af TR eller FTR.

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter (64.41) varetages af TR eller FTR.

PFF overenskomsten (69.21) varetages af TR eller FTR.

For yderliger afklaring af de forestående forhandlinger kan medlemmer af den forhandlinsberettiget faglige organisation kontakte TR som varetager de lokale lønforhandlinger

SE endvidere parternes fælles arbejde med lokal løndannelse 

Forhandling af lokale lønmidler

SE: Fællesaftalen om lokal løndannelse for det pædagogiske arbejdsområde

 

Hvad kan der forhandles om? 

Der kan forhandles om enten  tidsbegrænset funktionsløn
"Funktionsløn baseres på de funktioner, der knyttes til jobbet og begrundes i de arbejds- og ansvarsområder, der knytte til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionen skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn"

Eller varigt tillæg i form at kvalifikationsløn
" Kvalifikationsløn baseres på den enkeltes kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring"

 

Indstilling til løn
Forud for en forhandling skal der ske en afklaring af, hvem der skal forhandles om. For fastansatte er der to muligheder for at komme i betragtning:

Ledelsen indstiller - Såfremt ledelsen ønsker at indstille en medarbejdere til lønforhandling kan ledelsen indkalde den ansatte til en samtale om løn. Denne samtale er ikke en forhandling, men en forventningsafklaring, da det kun er lederen og tillidsrepræsentanten der kan forhandle løn. 

Tillidsrepræsentanten indstiller - Medarbejderen kan kontakte tillidsrepræsentanten for at få forhandlet sine lønvilkår. I såfald skal der laves en indstilling til løn, hvilket i princippet er en skriftlig begrundelse for, hvad man som medarbejder ønsker skal udløse et løntillæg.

SE: Indstillingsskema til forhandling af lokal løn


Vær opmærksom på at du som ansat har ret til en årlig samtale om løn med din leder

I fællesaftalen om lokal løndannelse fremgår det "Lønforholdene for den enkelte ansatte skal vurderes ved den årlige lønforhandling. Det er ikke hensigten, at en medarbejder i et længerevarende ansættelsesforhold skal forblive på grundløn. De lokale forhandlingsparter skal i forbindelse med de årlige lønforhandlinger være særligt opmærksomme på dette".

Hvis ovenstående giver anledning til ønsket om at komme i betragtning til en lokal lønforhandling kan medlemmer af den faglige organisation kontakte sin TR herom. 

 

Penge til forhandling?
I fællesaftalen om lokal løndannelse fremgår, at lønforholdene for den enkelte ansat skal vurderes ved den årlige lønforhandling og det er ikke hensigten, at en medarbejder i en længerevarende periode skal forblive på et grundløns niveau. 

Ledelsen har sammen med tillidsrepræsetanten således en fælles forpligtigelse til at forhandle dine lønforhold, hvis du ønsker det.  

😲Der er i overenskomstperioden 2015 - 2018 ikke afsat ekstra lønmidler af til de årlige lokale lønforhandling, så det vil kun være tilbagefaldsmidler dvs. ikke forbrugte lønmidler der vil kunne laves lønaftaler for.

Obs på Lov om ligeløn

§ 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne lov.

Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, herunder lige lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.

Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. § 1, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

§ 2. En lønmodtager, hvis løn i strid med § 1 er lavere end andres, har krav på forskellen.

§ 3. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om lige løn, herunder lige lønvilkår, eller fordi denne har videregivet oplysninger om løn.

😲 Hvem gider kæmpe for ligeløn? 

TR skal forhandle løn mindst en gang om året

Tillidsrepræsentanterne har ved de seneste lønforhandlinger konstateret en øget medlemskritik af det lokale lønsystem. I samråd med SL Nordjylland har TR aftalt følgende i forbindelse med afvikling af den årlige lønforhandling:

- Der afholdes en årlig lønforhandling uansat om der af ledelsen forud er udmeldt, at der ikke er midler til forhandling jf. § 3. stk. 5 i fællesaftalen om lokal løn ”Ansættelsesmyndigheden og (lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer (TR) har pligt til at forhandle løn efter denne aftale”

- Alle medlemmer af SL skal have mulighed for at fremsende en indstilling til forhandling via TR eller FTR.    

- Sammen med ledelsen undersøges muligheden for at der udarbejdes en lokal lønpolitik evt. med angivelse af kriterier for hvad man på den enkelte arbejdsplads/opgavefællesskab ønsker der kan laves lønaftaler om.

- Ved den årlige lønforhandling foretages en drøftelse af de ansattes lønforhold jf. § 3. stk. 4  i fællesaftalen om lokal løn: ”Lønforholdene for den enkelte ansatte skal vurderes ved den årlige lønforhandling. Det er ikke hensigten, at en medarbejder i et længerevarende ansættelsesforhold skal forblive på grundløn. De lokale forhandlingsparter skal i forbindelse med de årlige lønforhandlinger være særligt opmærksomme på dette

- Der foretages en øget fokus på ligelønsloves bestemmelser om ligeløn jf, § 3. stk. 5. i fællesaftalen om lokale løn ”Ligelønsloven fastlægger, at der ikke må ske lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Arbejdsgiveren skal yde mænd og kvinder lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi.”  

- Ved de lokale lønforhandlinger indgår der lønstatiske materiele jf. § 5 i fællesaftalen om lokal løn "Forud for en lønforhandling kan TR anmode om lønstatistik ”Den obligatoriske lønstatistik kan downloades fra http://www.krl.dk forud for den lokale forhandling. På anmodning skal ansættelsesmyndigheden udlevere statistikken i papir”.

- Der udfærdiges referat af den årlige lønforhandling, som udarbejdes af ledelsen og TR i fællesskab.

- TR sikre kopi af referater fra den årlige lønforhandling samt indgået lønaftaler sendes til FTR.

- FTR udarbejder en samlet opgørelse af forhandlingsresultatet som sendes til SL, med henblik på en fælles drøftes på et TR netværksmøde.

Procedureaftale for afvikling af lokale lønforhandliger 2015 til 2018

Beslutninger for afvikling af de Lokale lønforhandlinger 2015 - 2018 - Direktørgruppen

Det er et ledelsesansvar at prioritere, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse.

Skrivelse til alle ledere i FB - Retningslinjer for afvikling af lokale lønforhandlinger i FB for 2015 til 2018

Til brug ved uenighedreferat