Brug din ret til TR som din Bisidder

Kort sammenfattet skal man som offentlig ansat agerer hensigtsmæssigt og fornuftigt ud fra egen dømmekraft, uddannelsesmæssige kompetencer og efter ledelsens anvisninger.

Ledelsesretten omhandler retten til at lede og fordele arbejdet, sikre god offentlige services til borgerne, herunder anvise hvilken arbejdsmetoder man som medarbejdere skal anvende. Ledelsespolitikken og kommunens værdibaseret personalepolitik anviser praksis herpå.

Som offentlig ansat er man omfattet af flere ansættelsesmæssige retsforhold:
 
Funktionærloven -
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123029  

 

Forvaltningsloven -
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105127

 

Offentlighedsloven -
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59474


Notatspligt

Hvis en leder får oplysninger om en medarbejders handlinger, som skal undersøges nærmere jf. ovenstående love kan en ledere afholder afklarende samtale med medarbejderen herom. Samtalen må ikke have karakter af en tjenstlig samtale, med mindre man indkaldes til en sådan.

Lederen har i den sammenhæng en notatpligt som fremgår af § 6 i offentlighedsloven (lov om retssikkerhed for al virksomhed der udøves af den offentlige forvaltning).

"hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter".

 

Ledelsen notatpligt skal sikre, at der ikke kan fremkomme negative eller kritiserende oplysninger overfor en medarbejder uden der er dokumentation herfor.

Det er ikke et krav om, at medarbejderen skal være enig i eller godkende indholdet af lederens notat af samtalen, men det er god forvaltningsskik, at udlevere kopi af notatet til medarbejderen.  


Tjenstlig samtale
Når det omhandler en tjenstlig samtale er der ofte tale om konkrete forhold, hvor ledelsen har vurderet en medarbejder på en eller anden måde har handlet uccaptabelet og/eller hvor den ansatte skal anvises en korrekte handlemåde.  

En tjenstlig samtale kan medføre forskellige former for sanktioner f.eks. en påtale, en advarsel eller ophør af ens ansættelsesforhold.

Hvis man som medarbejder indkaldes til en tjenstlig samtale skal det ske kriftligt med en dagsorden som klart og tydeligt angiver, hvad samtalen drejer sig om.

Der skal som regel kvitteres for modtagelsen.

Ansatte som indkaldes til en tjenstlig samtale har ret til at tage en bisidder med. Normalt er det TR som varetager den funktion.


Der skal altid tages referat af en tjenstlig samtale og referatet skal underskrives af samtlige deltager i mødet.

Se vejledning til referat af en tjenstlig samtale:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzOiT230tPSYZTNjMmIwM2QtNTk4Ny00OGY4LWJhOWEtNjAzNDY0NDU2MDAz&hl=da


TR som Bisidder
Når en leder indkalder en medarbejder til en tjenstlig samtale har TR har en væsentlig funktion i at sikre medarbejderens ansættelsesmæssige rettigheder og give støtte og hjælp før under og efter samtalen.


SL Nordjylland har sammenfattet en vejledning til TR som Bisidder:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzOiT230tPSYODdkNDNjM2EtN2FmMS00ZGM1LTljMTctNGFlMDMwMTRhM2Nm&hl=da
 

Dessuden findes der en beskrivelse i SL´s grundbog for TR side 30, samt i SL herude nr. 27 side 8.
Se: http://www.sl.dk/da/HeaderMenu/Udgivelser/Herude/Herude%2027/Tillidsrepraesentanten%20som%20bisidder.aspx

Er der tale om en afskedigelsessituation skal TR orienteres herom

Arbejdsgiver har pligt til at orientere tillidsrepræsentanten om påtænkt afskedigelse af en medarbejder.

 

Det betyder, at der samtidig med fremsendelsen af den påtænkte afsked til medarbejderen fremsender en mail/brev til den aktuelle tillidsrepræsentant med orientering om, at forvaltningen påtænker at afskedige medarbejderen.

 

Fritagelse for tjeneste med løn indtil videre

Ved uansøgt afsked har den stedlige leder på baggrund af en konkret vurdering mulighed for at fritage medarbejderen for tjeneste indtil videre mens sagen undersøges. Fritagelse for tjeneste kan alene opretholdes i en kortere periode indtil afklaring af situationen har fundet sted.

 

En medarbejder kan fritages for tjeneste indtil videre, såfremt det vurderes, at det hverken vil være i arbejdsstedets eller medarbejderens tarv, at medarbejderen fortsat møder ind på arbejdspladsen.

Meddelse om, at medarbejderen er fritage for tjeneste indtil videre, skal altid ske skriftligt, og fremsendes med afleveringsattest eller medarbejderen skal kvittere for modtagelsen på en kopi af brevet.

Yderligere information om procedure for tjenstlig samtaler og ved afskedigelser m.m  henvises der til egen TR eller FTR