Om arbejdsplanlægning

NY ARBEJDSTIDSAFTALE

Pr. 1. april 2016 overgår alle pædagogiske ansatte på døgnområdet til den nye arbejdstidsaftale

 

Alle eksisterende lokale arbejdstidsaftaler er opsagt pr. 1. april 2016, hvor den nye arbejdstidsaftale træder i kræft.

Der kan lokalt mellem Ledelsen og TR/FTR indgås aftaler i henhold til supplerende aftaler om arbejdstid: 

Se: Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler

Se: Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden     

Se: Aftalen om deltidsansattes adgang til højere timetal 

Se: Vejledning til deltidsansattes adgang til højre timetal

Se: Aftale om konvertering af årligt ulempetillæg   

Se: Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 

Se: Bekendtgørelse om hvileperioder og fridøg m.m   

Se: SL information om arbejdsplanlægning

Se: Arbejdsmiljøloven

 

Socialpædagogerne i Nordjylland har besluttet at det er den lokale tillidsrepræsentant der har kompetencen til at indgå lokalaftaler der kan rummes i den nye arbejdstidsaftale, og at fællestillidsrepræsentanten alene har kompetencen, hvis en lokale arbejdstidsaftale ikke kan rummes inden for §§ i den nye arbejdstidsaftale.

Ved lokale aftaler der dispensere for den centrale arbejdstidsaftale tages der udgangspunkt i "Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler ".

Her fremgår bl.a. jf. § 2. at man skal sikre de arbejdsmiljømæssige konsekvenser drøftes inden aftalen indgås "De decentrale aftale arbejdstidsregler skal sikre, at arbejdsmiljøforhold indgår".

Derfor skal TR, AMR sammen med ledelsen sikre, at kollegerne har drøftet Fordele og Ulemper ved de arbejdstidsændringer som ønskes på den enkelte arbejdsplads.

Af SL Nordjyllands inspirationskatalog fremgår "Det bør altid være frivillig for en enkelte medarbejder, om han eller hun ønsker at være den del af en decentral arbejdstidsaftale".

 

Vedr. den nye arbejdstidsaftale på det pædagogiske område (64.11)      

- Alle er omfattet af en 8 ugers vagtplan, sådan at alle ansatte er bekendt med deres arbejdstid 4 uger før og 4 uger efter.

Bemærkning:

Der er udmeldt en fælles tolkning mellem KL og SL om hvor vidt en tjenesteplan er låst med de uger der er lagt, f.eks. en 4 ugers rul ligges ud 8 uger frem, altså at de 8 uger er låste.

KL er blevet spurgt og fra dem er udmeldingen at de 8 uger er låste, således forstået at det kun er i særlig tilfælde der kan ændres i planen, se § 6 i Arbejdstidsaftalen.

Lokalt kan man i forordet aftale andet.

Normperioden kan fastsættes af ledelsen i op til 16 uger. Der kan lokalt indgås en anden aftale.

- Den daglige arbejdstid er mellem 5 og 10 timer, hvis ikke andet er lokalt aftalt.

- Den daglige hviletid er 11 timer, hvis ikke andet er lokalt aftalt.

- Ved ’akut’ for deltidsansatte forstås, at deltidsansatte kan kontaktes 3 timer før vagten påbegyndes.

🙂I arbejdstidsaftale fremgår, at der skal foretages en drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen    

🙂Tilrettelæggelse af arbejdstid på døgnområdet bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid har væsentlig betydning for kvaliteten i kerneopgaverne, muligheden for at fastholde og rekruttere personale, arbejdsmiljøet og medarbejdernes behov for balance mellem arbejds- og privatliv

I disse drøftelser kan følgende elementer om arbejdstidsplanlægning indgå:

- Daglig arbejdstid. 

- Normperioden.

- Hviletid og fridøgn.

- Planlægning af frihedsperioder, herunder ferie og afspadsering.

- Afvikling af optjente timer.

- Fordeling af vagter.

- Anvendelse af tilkald.

- Anvendelse af deltidsansættelse og vikarer, herunder afløserforhold ved sygdom, barsel og lign.

- Indbyrdes bytning af vagter.

- God planlægning, så unødige opkald til ansatte, der ikke er på arbejde undgås.

- Ledelsens behov for at kunne håndtere ændringer fleksibelt.

- Hvad menes der med akutindkald? 

 


Følgende er meldt ud til alle ledere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen der administrerer den nye arbejdstidsaftale på det pædagogiske område (O.15, 64.11)

Personaleteamet og Socialpædagogernes Landsforbund i Nordjylland har afholdt møde om de mest grundlæggende emner i den nye arbejdstidsaftale. På den baggrund kan personaleteamet skrive til jer, at parterne er enige om,

At alle eksisterende lokale og decentrale arbejdstidsaftaler, som ikke kan rummes i den nye arbejdstidsaftale er opsagt pr. 01.04.2016, hvor den nye arbejdstidsaftale træder i kraft.

At alle ansatte skal have modtaget en 8 ugers vagtplan senest d. 01.03.2016, så de ansatte er bekendt med deres arbejdstid 4 uger før og 4 uger efter ikrafttrædelsestidspunktet af den nye arbejdstidsaftale.

At opgørelsesperioden, den tidl. normperiode, kan fastsættes af ledelsen i op til 16 uger, men at lokalt kan der indgås anden aftale.

At den daglige arbejdstid skal være mellem 5 og 10 timer, hvis ikke andet er aftalt lokalt.

At den daglige hviletid er 11 timer, hvis ikke andet er aftalt lokalt.

At 3/37-dele skal være afviklet eller udbetalt inden den 01.05.2016, hvorfor der kan ske afvikling i april måned 2016.

At der udbetales 1/52-del af særydelser optjent pr. den 31.12.2015, når der afvikles restferie optjent i optjeningsåret 2014.

At ved ’akut’ for deltidsansatte forstås, at deltidsansatte kontaktes 3 timer før vagten påbegyndes.

At´erne herover er selvfølgelig ikke udtømmende for de opgaverne og drøftelserne der er beskrevet i den nye arbejdstidsaftale, men parterne mener, at det giver et udmærket billede af hvad der skal ske, og at det eneste der ifm. overgangen skal bringes i ’nul’ til en centralt fastsat dato er 3/37-delene.

Det skal endvidere oplyses, at parterne er enige om, at ansattes saldo skal opgøres pr. den 01.04.2016, og at 3/37-delene skal være afviklet eller udbetalt inden den 01.05.2016, og at evt. optjente normtimer efter den gamle arbejdstidsaftale fx mer- og overarbejde skal være afviklet inden udgangen af den første opgørelsesperiode i den nye arbejdstidsaftale.

Socialpædagogerne i Nordjylland oplyser, at det er den lokale tillidsrepræsentant der har kompetencen til at indgå lokalaftaler der kan rummes i den nye arbejdstidsaftale, og at fællestillidsrepræsentanten alene har kompetencen, hvis en lokal arbejdstidsaftale ikke kan rummes inden for §§ i den nye arbejdstidsaftale.

Det er arbejdspladsens leder, der vurderer og eller konstaterer arbejdspladsens behov, og sammen med niveau 3 lederen får behovet beskrevet og godkendt ved afdelingschefen. Personaleteamets opgave er at rådgive og vejlede ved tilblivelsen af et udkast til en lokal arbejdstidsaftale, som så senere kan bringes til forhandling af arbejdspladsen med den forhandlingsberettigede organisation. Personaleteamet er med andre ord ikke tillagt en egentlig kompetence i ’disciplinen’ lokale arbejdstidsaftaler.

Tilkald i frihedsperioder

Beregningsgrundlaget af timer for TR ved tilkald til møde i ens frihedsperiode.

 

SL Nordjylland har udmeldt følgende:

Reglerne for TR indkaldelse til varetagelse af jobbet uden for normalarbejdstid skal honoreres med sædvanlig løn, inkl. Særydelser, tidskompensation m.v. i henhold til overenskomsten på samme måde, som hvis pågældende havde udført almindeligt arbejde uden for normal arbejdstid. D.v.s. efter de regler der er gældende i arbejdstidsreglerne. Hvis en TR indkaldes på en planlagt fridag er det efter reglerne i § 26 hvis det er en beskyttet fridag er det efter reglerne i § 24. der gælder.

 

Af MED aftalen for Aalborg kommune fremgår det af § 14 stk. 1:

”Hvis medarbejderrepræsentanten skal varetage sit hverv uden for normal arbejdstid, skal dette honoreres med sædvanlig løn incl. særydelser, tidskompensation m.v. i henhold til overenskomsten på samme måde, som hvis pågældende havde udført almindeligt arbejde uden for normal arbejdstid”.

 

Hovedreglen er det regelsæt som gælder for arbejdspladsen.

 

Et mødeindkald (af arbejdsgiveren) på en fridag tæller mindst 6 timer, som skal honoreres som overarbejde = 9 timer.

 

Er der tale om tilkald indenfor en 24 timers arbejdsperiode tæller det mindst 3 timer honoreret som overarbejde dvs = 4,5 timer.

 

Ved forlængelse af en normaltjeneste tæller timerne som overarbejde.