Arbejdsmiljørepræsentanter på SL og PFF arbejdspladser i FB

SL Nordjyllands politisk ansvarlig for arbejdsmiljøområdet er faglig sekretær, Anna-Birthe Lang Andersen

SL Nordjylland info til AMR 

 

Valgte AMR i Fammilie- og Beskæftigelsesforvaltningen:

Jeanette Isaksen, AMR Børneinstitutionen Vesterlund (lji-fb@aalborg.dk)

Fadia Ingrid Blicher Bek, AMR Voksenbøgen, Litvadhus (fibb-fb@aalborg.dk)

Zita Krogh Guldbæk, AMR Stjernehusene (zkg-fb@aalborg.dk)

Claus Warming Foldager, AMR Stjernehusene afd. Limfjorden (cwj-fb@aalborg.dk)

Niels Jacobsen, AMR Familiehuset Bisgård, Udredning og behandlingsteamet, Barnehus Nord og Barnets Hus (nij-fb@aalborg.dk

Grete Axelsen, AMR Danahus (grea-fb@aalborg.dk)

Per Sauer, AMR Familiegruppen Øst (psa-fb@aalborg.dk)

Maria Toft-Petersen, AMR Familieplejen (mtop-fb@aalborg.dk)

Dariosh Pour, AMR Socialcenter Integration (dariosh@aalborg.dk)

Anders Kjær Larsen, AMR Voksenbøgen, Pitsvej & Bodil Hjorths vej (al-fb@aalborg.dk)

Ole Jessen, AMR Træningshøjskolen (olje-fb@aalborg.dk)

Pia Nordby Karlsen, AMR Misbrugsafsnittet (pnk-fb@aalborg.dk

Rene Post Madsen, AMR Uddannelseshuset Socialcenter, Team Bostøtte (rpm-fb@aalborg.dk)

 

 

😀Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver 

🙂Styrk TRIO samarbejdet  

Link til registrering og anmeldelse af valg som AMR (Kun for medlemmer af SL)

Forløb for valg af AMR for valgperionden 2018 - 2021

AMR Fyraftensmøde d. 11. oktober 2017 - LO Aalborg

Mål og Strategi for Arbejdsmiljøindsatsen 2017

I 2017 skal der handles på de udfordringer i det daglige arbejdsmiljøarbejde, som er fundet ved Klimamålingen samt ajourføring af arbejdspladsvurdering (APV) på det fysiske område. Dette sker via lokale handleplaner, som tydeligt skal afspejle hvilke arbejdsmiljøforhold, der arbejdes med på arbejdsstedet. Herudover skal der fortsat være fokus på arbejdsmiljøgennemgang for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø, så uhensigtsmæssige forhold spottes løbende, mens der stadig kan handles.

I de seneste år har der på landsplan været en stigning i arbejdsulykker, der skyldes fald, gliden eller snublen. De bliver ofte bagatelliseret, men er på landsplan skyld i hver 5. arbejdsulykke. Ulykkerne resulterer i langvarig fravær på grund af brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde skader på hovedet. Der er også i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen sket en stigning. Der sættes derfor i 2017 særligt fokus på forebyggelse af snubleulykker.

Forvaltningens nye Sygefraværspolitik sætter en helhedsorienteret dagsorden for nedbringelse af sygefraværet og betyder, at der i den samlede indsats på området arbejdes på flere fronter og niveauer for også at arbejde forebyggende og skabe sunde arbejdspladser med høj trivsel. På baggrund af korrigerede sygefraværsstatistikker på kommuneplan, fortsætter forvaltningens arbejde i 2017 med at arbejde efter ambitiøse og realistiske målsætninger for nedbringelse af sygefraværet. Der laves opfølgning på selve omsætningen af politikken. Opfølgningen skal ske på hhv. forvaltningsniveau, afdelingsniveau, arbejdspladsniveau i MED og på møder med medarbejderne på arbejdspladserne.

 

KL og Forhandlingsfællesskabet fremhæver seks elementer som indgår i en effektiv sygefraværsindsats:

1. Trivsel, Miljø og Social Kapital

2. Tidlige indsatser

3. Tydelig ledelse 

4. Ordentlige statistik

5. Systematisk samtale

6. Fælles ejerskab

Klimamåling for 2016

Resultatet af Klimamålingen for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen d. 8. november 2016 er fremsendt til drøftelse på alle arbejdspladser.

 4.555 ansatte har haft mulighed fra deltage anonymt i Klimamålingen, ud af disse har 4.058 medvirket, hvilket er en deltagelse på 89%, dermed er målingen et godt udgangspunkt for at drøfte hvordan de ansatte oplever sin arbejdsplads .

Undersøgelsen kan læses og tolkes på mange måder, men set fra helikopterperspektiv viser den et meget flot resultat. Langt de fleste medarbejder er tilfreds med sit arbejde, oplever et godt samarbejde med kollegaer og nærmeste leder og ikke uvæsentligt, de fleste føler at man bidrager med at udvikle arbejdspladsen - langt de fleste oplever, at der er en høj grad af tillid, retfærdighed og et god samarbejder på arbejdspladsen.

Det er meget vigtigt, at du læser og tolker klimamålingens resultater, så de bruges til læring og udvikling. Rapporten skal bruges som afsæt for en dialog mellem leder og medarbejdere. Dialogen skal føre til at I fastlægger en handlingsplan for arbejdspladsens videre udvikling” Hoved-MED i Aalborg Kommune. 

Intet træ kan vokse sig ind i himlen uden gødning, så der er naturligvis også plads til forbedringer. Det kan f.eks. omhandle:

  • Bedre muligheder for at kunne udfører sine arbejdsopgaver.

  • Bedre muligheder for at kunne løse konflikter eller uoverensstemmelser mellem kolleger og ledelse.

  • Bedre muligheder for kompetenceudvikling – at udviklingssamtaler omsættes til konkret handling.

  • Bedre information fra nærmeste leder ift. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner for arbejdspladsen.

  • Bedre udmeldinger fra nærmeste leder om hvilke (ned)prioriteringer der skal foretages ved besparelser.

Det er også vær at bemærke, at en lille andel af vores kollegaer desværre ikke trives på arbejdspladsen og/eller udsættes for chikane, mobning, trusler og vold. Hvad det mere konkret omhandler kan sandsynligvis indkredses ved nærmere gennemgang af Klimamålingen for de enkelte arbejdspladser. Foreløbig kan det konstateres at:

  •  1% har været udsat for seksuel chikane.
  •  2% har oplevet mobning.
  •  5% har været udsat for vold.
  •  7% har været udsat for trusler.

Alt i alt viser resultatet af klimamålingen at langt de fleste ansatte i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever sin arbejdsplads tilfredsstillende og det er på trods af den efterhånden længerevarende periode med nedskæringstider.

Lederskab har en afgørende betydning for resultater og trivsel, så med henvisning til bogen om ledelse ”det begynder og slutter med ledelse” anbefales det alle at drøfte Klimamålingen på de enkelte arbejdspladser, MED udvalg og i TRIO samarbejdet.

Fokus på Kerneopgaven

Der er i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen aftalt 5 udviklingsprojekter til udvikling af kerneydelserne, hvoraf det ene omhandler borgere med særlige behov (psykiatri, handicap, udsatte børn og voksne, socialpsykiatriske tilbud, bo- og døgntilbud, aflastningstilbud, misbrugscentre m.v..)

Et udviklingsprojekt som beskrives på følgende måde:
Parterne er enige om, at det er væsentligt for udviklingen af kerneopgaverne og for en effektiv opgaveløsning, at der er et invovlerende samarbejde på tværs af faggrupper" .

"Samarbejdet om opgaveløsningen bør være kendetegnet ved en høj grad af "social kapital", høj faglighed, tillid, kvalitet og et velfungernede psykisk arbejdsmiljø"'

"Kerneopgaven er den overordnede opgave, en given organisatorisk enhed har for at skabe værdi for borgerne” citat Peter Hasles Professor på Aalborg Universitet.

Besøg af Arbejdstilsynet

Risikobaserede tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet foretager risikobaserede tilsynsbesøg på alle arbejdspladser, som betyder, at arbejdstilsynet kommer uanmeldt. Ved besøget gennemgår arbejdstilsynet arbejdspladsens arbejdsmiljø med fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er relevante for arbejdspladsen. Arbejdstilsynet vejleder også om, hvordan man kan forebygge og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Er der overtrædelser af arbejdsmiljøloven, vil der blive givet et påbud.

 

Arbejdstilsynet varsler sit besøg med mindst en måned, således man har mulighed for at forberede besøget.

 

APV

Alle arbejdspladser skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), hvor arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer skal kortlægges, samt inddrage sygefravær, prioritere eventuelle problemer og finde på løsninger.

Med venlig hilsen

Rene Zimmer