På SL området har SL Nordjyllands kredsbestyrelse besluttet, at der forud for afholdes af TR valg skal der afholdes et introduktionsmøde, hvor en repræsentant for SL/FTR vil fortælle om SL´s forventninger til en TR.        

 

Kontakt derfor altid kredsen for nærmere aftale om valgproceduren, tidspunkt og udarbejdelsen af mødeindkaldelsen       

 

På SL området gælder følgende ved valg af TR:
- Dagorden til valg af TR skal være alle ansatte bekendt mindst 1 uge før valget.

- Kun medlemmer kan opstille til valg af TR.

- Alle ansatte på arbejdspladsen der er omfattet af overenskomst med SL, og hvor SL er den forhandlingsberettigede part af overenskomsten på arbejdsplads kan deltage i valget.

 - Alle medarbejdere med mindst 6 måneders tilknytning til Aalborg Kommune kan opstille til valg til TR.

 - Valget sker ved fremmøde, hvor kandidaterne har mulighed for at præsentere sig selv. Opstillingen kan ske lige frem til valghandlingen.

- Der kan kun afgives stemmer ved personlig fremmøde

- Er der flere kandidater til TR. valget, foretages der skriftlig afstemning,  offentliggøres af valgets resultat skal først ske efter den skriftlige afstemning. 

- SL/FTR påser at valget foretages efter gældende regler for TR valg.

- Det tilstræbes at valgperioden gælder for 2 år af gangen, hvorved der skal afholdes nyvalg/genvalg af TR.                       

 

SL kredsbestyrelse har desuden besluttet følgende:

"det kan give visse udfordringer, når man arbejder på et døgndækket område. Derfor er det muligt at aftale 2 valgsteder/tidspunkter. Dette skal ske ved at en nuværende TR, eller en repræsentant fra organisationen – FTR eller faglig sekretær, er til stede på et konkret tidspunkt, på en konkret adresse, hvor man kan komme og afgive sin stemme. Det kræver at man ved den oprindelige valghandling, samt ved efterfølgende skriftlig afstemning, registrer hver enkelt som afgiver sin stemme". 

SL registrering af tr valg - valg af TR

PFF registrering af tr valg - valg af TR

Der henvises dessuden til MED aftalen for Aalborg Kommune vedrørende valg af TR. 

 

Rammer og vilkår for TR

Af MED aftalen fremgår de rammer og vilkår som gælder for TR´s virksomhed, herunder tid til at varetage TR opgaver

Tillidsrepræsentanten repræsenterer altid sin faglige organisation i forhold til Aalborg Kommune og pågældende overenskomstgrupper.

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål, samt håndtere forskellige roller omkring lønforhandlinger, krisesituationer m.v.

 

Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte.

 

Relevante oplysninger udleveres til tillidsrepræsentanten.

 

Tillidsrepræsentanten har endvidere på forlangende krav på at modtage eksisterende oplysninger, i det omfang og den form de måtte forefindes, om godkendt over- og merarbejde på den pågældende arbejdsplads.

 

Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe tillidsrepræsentanten repræsenterer, hurtigst muligt informeres bedst muligt.

 

At tillidsrepræsentanten skal informeres indebærer, at alle informationer af interesse for tillidsrepræsentantens varetagelse af sin funktion i forbindelse med ansættelser og afskedigelser uopfordret skal tilgå tillidsrepræsentanten.

 

Hvis arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen m.v.

 

Tillidsrepræsentantens virksomhed medføre bl.a. at:

- Modtage og videregive information fra de arbejdsområder, den pågældende repræsenterer.

- Forberede, deltage i og følge op på møder med de medarbejdere, den pågældende repræsenterer.

- Forberede og følge op på møder i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg m.v.

- Koordinere med andre medarbejderrepræsentanter

- Modtage og videregive informationer til og fra vedkommendes faglige organisation, herunder at deltage i den faglige organisations møder for tillidsrepræsentanter.

- Forhandle om lokale spørgsmål for de medarbejdere tillidsrepræsentanten repræsenterer.

- Forhandle og aftale vilkår for de medarbejdere, den pågældende repræsenterer, i det omfang tillidsrepræsentanten har fået kompetencen hertil.

- Medvirke til gensidig information med en eventuel fællestillidsrepræsentant.

- Være medlem af medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg m.v.

- Være medlem af ansættelsesudvalg med mindre andet aftales.

- Det er en ledelsesopgave at sikre, at den nødvendige tid stilles til rådighed.

       

Der henvises desuden til protokollat vedrørende vilkår for (fælles) tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse (TR-vilkårsprotokollatet).

       

Protokollat vedr. vilkår for TR´s tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse

 

Til varetagelse af tillidsrepræsentant hvervet, indgår forhold som:

- Antallet af repræsenterede medarbejdere

- Arbejdsopgavernes omfang

- Normeringsmæssige hensyn

- Antallet af tillidshverv og repræsentation i udvalg

- Eventuelle skiftende tjenestesteder

- Geografiske afstande

- Særlige arbejdsvilkår