MED-aftalen for Aalborg  Kommune

Se: MED aftalen for Aalborg Kommune
Se: MED Håndbogen 2015 med KL og forhandlingsfællesskabets vejledning

Se:  KTO rammeaftale om MED 2013    

           
 


Medarbejderrepræsentanter udpeget af SL Nordjylland:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMU Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
1. Lone Petri - TR Udrednings- og opvækstspecialet.
- Suppleant (afventer udpegning)
2. René Zimmer - FTR
 - Suppleant, Lars Øberg - TR Døgnbehandling og forebyggelse

AMU Børne- og Familieafdelingen

1. Lars Øberg - TR Ungspecialet
- Suppleant (afventer udpegning

AMU Socialafdelingen

1. Stig Andersen - TR Socialcenter Ung

- Suppleant, Tina Jensen - Socialcenter Ung

2. René Zimmer - FTR

- Suppleant (Afventer udpegning)

AMU Afdelingsudvalg JOB Center Aalborg

1. Terry Kckernan - Jobcenter (Afventer udpegning)

- Suppleant, Brian Skotte - Jobcenter (Afventer udpegning)
 

OMU Center for Børn, Unge og Familier

1. Lone Petri - TR Udrednings- og opvækstspecialet for børn og unge
- Suppleant (afventer udpegning).

2. (afventer udpegning).

- Suppleant, Lone Sørup Larsen - Danahus (Afventer udpegning)

3. Lars Øberg - TR Døgnbehandling- og Forebyggelse   

- Suppleant, (Afventer udpegning) - TR  

4. Allan Guldhammer Kristiansen - TR Bøgen 

- Suppleant (afventer udpegning)
5. (Afventer udpegning)   - TR dagbehandling Ung (PFF området)
- Suppleant (Afventer udpegning)
             

 

 

OMU Center for Voksen

1. Marianne Holmstrup - TR Træningshøjskolen

2. Marianne Meineche - TR Misbrugsafsnittet

3. Rudi Walther Gjøderum -  TR VoksenBøgen

4. Viggo Dahl Nielsen - TR Svenstrupgaard


1. Suppleant, John Ørtoft Kristensen - 
TR Bo- og Gadeteamet

2. Suppleant, Fadia Bek -  VoksenBøgen
3. Suppleant, Niels Villiam Pedersen - 
Træningshøjskolen
4. Suppleant, Kim Valentin Møller - Misbrugsafsnittet 


OMU = Center for Tværfaglig Forebyggelse

1. Anne Hedegård- TR, Tværfagligt Team   

- Suppleant, Hella Dahl-Jensen  - Tværfagligt Team 

 


Det er et fælles ansvar at få skabt et konstruktivt samarbejde mellem ledelse- og medarbejderrepræsentanter, således at alle relevante spørgsmål vedr. personale, samarbejde og arbejdsmiljø kan drøftes i MED udvalgene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waou Sikre at den enkelte medarbejder får indflydelse gennem sin medarbejderrepræsentant eller direkte, når medarbejderen selv tager ansvar for at informere kolleger og ledelse om en udfordring, som er betydningsfuld.   
Smiler Sikre medarbejdernes ret til medindflydelse, medbestemmelse og dialog på beslutninger, som vedrører egen arbejdssituation.  
 
Smiler stort At oparbejde en arbejdspladskultur, hvor medindflydelse og medbestemmelse samt sikring af et sundt arbejdsmiljø er en naturlig del af beslutningsgrundlaget på alle niveauer.

Dette sikres bl.a. ved aftaler om:
- Gensidig pligt til at informer om og drøfte alle forhold 
af betydning for implementeringen af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen,
- Fastlæggels af retningslinjer for tilrettelæggelse af disse forhold.
- Rådgivning ved løsning af arbejdsmiljøspørgsmål, herunder deltagelse i arbejdspladsvurderinger.
- Drøftelse af arbejdspladsens budget og budgetopfølgning. 

Arbejdsmiljøindsatsen

 

Arbejdsmiljøindsatsen skal integreres i MED samarbejdet på alle niveauer i MED, samt naturligvis i arbejdsmiljøgrupperne.


For ansatte i Aalborg Kommune medfører det at alle medarbejdere skal opleve, at der tages hånd om deres arbejdsmiljø bl.a.
- Den fysiske og spykiske sundhed skal være i højsæde.
- Hensynet til et godt arbejdsmuljø indgår som en naturlig integreret del af opgavevaretagelsen.
 

Følgende punkter skal altid være på dagsordenen:
1. Orientering om status på arbejdsmiljøindsatsen på de enkelte arbejdspladser.
2. Orientering om arbejdsskadeanmeldelser og arbejdsgruppens handleplan og den konkrete skade.

 

 

 

 

MED-udvalgsstruktur

MED-udvalgsstruktur omfatter 7 niveauer:
1. Hoved-MED
2. Forvaltnings-MED
3. Afdelings-MED
4. Område-MED
5. Lokal-MED
6. Personalemøder med MED-status
7. Arbejdsmiljøgrupper
 

 

 

 

Pladserne på niveau 1 til 4 er fordelt af hovedorganisationerne:
- 
LO som omfatter SL, FOA, HK, 3F, mf.

- FTF som omfatter bl.a. BUPL, Socialrådgiverne, Dansk Sygeplejeråd, Lærerne mf.
-
AC som omfatter akademiske uddannede faggrupper f.eks. jurister, læger mf.

Valg til lokal-MED afklares lokalt. Ledelsen skal sikre, at de lokale TR indkaldes til møde vedr. afklaring af valg til LMU.

I forhold til valg af medarbejderrepræsentanter til lokal-MED fortages disse af og blandt alle ansatte på den pågældende institution/arbejdsplads.Hvor der er valgt TR varetages posten af TR.

 

 

 

 

 

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til MED-strukturen sker for en fireårig periode - 1. gang pr. 1. januar 2011. 

Valgene sker som direkte valg af en arbejdsmiljørepræsentant til lokal MED-udvalg.


 


Af MED aftalen fremgår de rammer og vilkår som gælder for TR´s virksomhed, herunder tid til at varetage TR opgaver

 


Tillidsrepræsentanten repræsenterer altid sin faglige organisation i forhold til Aalborg Kommune og pågældende overenskomstgrupper.


Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål, samt håndtere forskellige roller omkring lønforhandlinger, krisesituationer m.v.


Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte.


Relevante oplysninger udleveres til tillidsrepræsentanten.


Tillidsrepræsentanten har endvidere på forlangende krav på at modtage eksisterende oplysninger, i det omfang og den form de måtte forefindes, om godkendt over- og merarbejde på den pågældende arbejdsplads.


Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe tillidsrepræsentanten repræsenterer, hurtigst muligt informeres bedst muligt.


At tillidsrepræsentanten skal informeres indebærer, at alle informationer af interesse for tillidsrepræsentantens varetagelse af sin funktion i forbindelse med ansættelser og afskedigelser uopfordret skal tilgå tillidsrepræsentanten.


Hvis arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen m.v.Tillidsrepræsentantens virksomhed medføre bl.a. at:

- Modtage og videregive information fra de arbejdsområder, den pågældende repræsenterer.

- Forberede, deltage i og følge op på møder med de medarbejdere, den pågældende repræsenterer.

- Forberede og følge op på møder i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg m.v.

- Koordinere med andre medarbejderrepræsentanter

- Modtage og videregive informationer til og fra vedkommendes faglige organisation, herunder at deltage i den faglige organisations møder for tillidsrepræsentanter.

- Forhandle om lokale spørgsmål for de medarbejdere tillidsrepræsentanten repræsenterer.

- Forhandle og aftale vilkår for de medarbejdere, den pågældende repræsenterer, i det omfang tillidsrepræsentanten har fået kompetencen hertil.

- Medvirke til gensidig information med en eventuel fællestillidsrepræsentant.

- Være medlem af medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg m.v.

- Være medlem af ansættelsesudvalg med mindre andet aftales.

- Det er en ledelsesopgave at sikre, at den nødvendige tid stilles til rådighed.

       

Der henvises desuden til protokollat vedrørende vilkår for (fælles) tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse (TR-vilkårsprotokollatet).

       

Protokollat vedr. vilkår for TR´s tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse


Til varetagelse af tillidsrepræsentant hvervet, indgår forhold som:

- Antallet af repræsenterede medarbejdere

- Arbejdsopgavernes omfang

- Normeringsmæssige hensyn

- Antallet af tillidshverv og repræsentation i udvalg

- Eventuelle skiftende tjenestesteder

- Geografiske afstande

- Særlige arbejdsvilkår