MED indflydelseMED-aftalen for

Aalborg Kommune Se: KTO rammeaftale om MED 2013
http://www.puf.dk/sites/www.puf.dk/files/static_download/med-haandbog_2011_kto_og_kl.pdf

Se: Protokollat til indgåelse af MED aftalen
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_65679/cf_202/05-85_O.PDFMedarbejderrepræsentanter udpeget af SL Nordjylland:

FMU Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
1. Lone Petri ( LONP-fb@aalborg.dk ) – TR Udrednings- og opvækstspecialet.
- Suppleant, Heidi Dahl Jensen (
HDJE-fb@aalborg.dk ) – TR Danahus
2. René Zimmer (
RZ-fb@aalborg.dk ) - FTR
 - Suppleant, Lars Øberg (
LBOE-fb@aalborg.dk ) - TR Døgnbehandling og forebyggelse

AMU Børne- og Familieafdelingen

1. Lars Øberg ( LBOE-fb@aalborg.dk ) - TR Døgnbehandling og forebyggelse
- Suppleant, Heidi Dahl Jensen (
HDJE-fb@aalborg.dk   ) - TR Danahus

AMU Socialafdelingen

1. Stig Andersen ( STA-fb@aalborg.dk  ) – TR Socialcenter Ung

- Suppleant, Tina Jensen ( TIJ-fb@aalborg.dk ) – Socialcenter Ung

2. René Zimmer ( RZ-fb@aalborg.dk ) – TR Familiegrupperne Centrum, Nord & Sydvest

- Suppleant, Kirsten B. Henriksen ( KIH-fb@aalborg.dk ) - TR Familiegruppen Øst

AMU Afdelingsudvalg JOB Center Aalborg

1. Terry Kckernan ( TM-fb@Aalborg.dk  ) – TR Jobcenter

- Suppleant, Brian Skotte ( BK-jobcenter@Aalborg.dk  ) Jobcenter
 

OMU Center for Børn, Unge og Familier

1. Lone Petri ( LONP-fb@aalborg.dk ) - TR Udrednings- opvækstspecialet
- Suppleant (afventer afklaring).

2. Heidi Dahl Jensen ( HDJE-fb@aalborg.dk ) – TR Danahus

- Suppleant, Lone Sørup Larsen ( LSL-fb@Aalborg.dk ) Danahus

3. Lars Øberg ( LBOE-fb@aalborg.dk) – TR Døgnbehandling- og Forebyggelse     

- Suppleant, Sandie Bang Merstrand Andersen ( SBM-fb@Aalborg.dk ) - TR Stjernehusene

4. Allan Guldhammer Kristiansen ( AGK-fb@aalborg.dk ) – TR Bøgen Pædagoggruppen

- Suppleant, Henrik Lisbygd ( BYGD-fb@Aalborg.dk  ) - TR Bøgen Lærergruppen
5. Michaeln Svanholm Pedersen (mshh-fb@aalborg.dk) - TR dagbehandling Ung (PFF området)
- Suppleant Hans-Henrik Kjærager Nielsen (hkni@aalborg.dk)

OMU Center for Voksen

1. Marianne Holmstrup ( MARI-fb@aalborg.dk ) – TR Træningshøjskolen

2. Marianne Meineche ( MAME-fb@aalborg.dk ) – TR Misbrugsafsnittet

3. Rudi Walther Gjøderum ( RWG-fb@aalborg.dk ) – TR VoksenBøgen

4. Viggo Dahl Nielsen ( VDN-fb@aalborg.dk ) – TR Svenstrupgaard


1. Suppleant, John Ørtoft Kristensen (
JOEC-fb@Aalborg.dk ) – TR Bo- og Gadeteamet

2. Suppleant, Fadia Bek ( FIBB-fb@Aalborg.dk ) - VoksenBøgen
3. Suppleant, Niels Villiam Pedersen (
NVP-fb@Aalborg.dk ) - Træningshøjskolen
4. Suppleant, Kim Valentin Møller (Kimv-fb@Aalborg.dk
) - Misbrugsafsnittet 


OMU = Center for Tværfaglig Forebyggelse

1. Anne Hedegård ( AHE-fb@Aalborg.dk ) - Tværfagligt Team Centrum

- Suppleant, Hella Dahl-Jensen ( HDJ-fb@Aalborg.dk ) - Tværfagligt Team Sydvest

 


Det er et fælles ansvar at få skabt et konstruktivt samarbejde mellem ledelse- og medarbejderrepræsentanter, således at alle relevante spørgsmål vedr. personale, samarbejde og arbejdsmiljø kan drøftes i MED udvalgene.

 Sikre at den enkelte medarbejder får indflydelse gennem sin medarbejderrepræsentant eller direkte, når medarbejderen selv tager ansvar for at informere kolleger og ledelse om en udfordring, som er betydningsfuld.   
 Sikre medarbejdernes ret til medindflydelse, medbestemmelse og dialog på beslutninger, som vedrører egen arbejdssituation.  
 
 At oparbejde en arbejdspladskultur, hvor medindflydelse og medbestemmelse samt sikring af et sundt arbejdsmiljø er en naturlig del af beslutningsgrundlaget på alle niveauer.

Dette sikres bl.a. ved aftaler om:
- Gensidig pligt til at informer om og drøfte alle forhold 
af betydning for implementeringen af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen,
- Fastlæggels af retningslinjer for tilrettelæggelse af disse forhold.
- Rådgivning ved løsning af arbejdsmiljøspørgsmål, herunder deltagelse i arbejdspladsvurderinger.
- Drøftelse af arbejdspladsens budget og budgetopfølgning. 

Arbejdsmiljøindsatsen

Arbejdsmiljøindsatsen skal integreres i MED samarbejdet på alle niveauer i MED, samt naturligvis i arbejdsmiljøgrupperne.


For ansatte i Aalborg Kommune medfører det at alle medarbejdere skal opleve, at der tages hånd om deres arbejdsmiljø bl.a.
- Den fysiske og spykiske sundhed skal være i højsæde.
- Hensynet til et godt arbejdsmuljø indgår som en naturlig integreret del af opgavevaretagelsen.
 

Følgende punkter skal altid være på dagsordenen:
1. Orientering om status på arbejdsmiljøindsatsen på de enkelte arbejdspladser.
2. Orientering om arbejdsskadeanmeldelser og arbejdsgruppens handleplan og den konkrete skade.

MED-udvalgsstruktur

MED-udvalgsstruktur omfatter 7 niveauer:
1. Hoved-MED
2. Forvaltnings-MED
3. Afdelings-MED
4. Område-MED
5. Lokal-MED
6. Personalemøder med MED-status
7. Arbejdsmiljøgrupper
 

Pladserne på niveau 1 til 4 er fordelt af hovedorganisationerne:
- 
LO som omfatter SL, FOA, HK, 3F, mf.

- FTF som omfatter bl.a. BUPL, Socialrådgiverne, Dansk Sygeplejeråd, Lærerne mf.
-
AC som omfatter akademiske uddannede faggrupper f.eks. jurister, læger mf.

Valg til lokal-MED afklares lokalt. Ledelsen skal sikre, at de lokale TR indkaldes til møde vedr. afklaring af valg til LMU.

I forhold til valg af medarbejderrepræsentanter til lokal-MED fortages disse af og blandt alle ansatte på den pågældende institution/arbejdsplads.Hvor der er valgt TR varetages posten af TR.

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til MED-strukturen sker for en fireårig periode - 1. gang pr. 1. januar 2011. 

Valgene sker som direkte valg af en arbejdsmiljørepræsentant til lokal MED-udvalg.Af MED aftalen fremgår de rammer og vilkår som gælder for TR´s virksomhed, herunder tid til at varetage TR opgaver


Tillidsrepræsentanten repræsenterer altid sin faglige organisation i forhold til Aalborg Kommune og pågældende overenskomstgrupper.


Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål, samt håndtere forskellige roller omkring lønforhandlinger, krisesituationer m.v.


Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte.


Relevante oplysninger udleveres til tillidsrepræsentanten.


Tillidsrepræsentanten har endvidere på forlangende krav på at modtage eksisterende oplysninger, i det omfang og den form de måtte forefindes, om godkendt over- og merarbejde på den pågældende arbejdsplads.


Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe tillidsrepræsentanten repræsenterer, hurtigst muligt informeres bedst muligt.


At tillidsrepræsentanten skal informeres indebærer, at alle informationer af interesse for tillidsrepræsentantens varetagelse af sin funktion i forbindelse med ansættelser og afskedigelser uopfordret skal tilgå tillidsrepræsentanten.


Hvis arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen m.v.Tillidsrepræsentantens virksomhed medføre bl.a. at:

- Modtage og videregive information fra de arbejdsområder, den pågældende repræsenterer.

- Forberede, deltage i og følge op på møder med de medarbejdere, den pågældende repræsenterer.

- Forberede og følge op på møder i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg m.v.

- Koordinere med andre medarbejderrepræsentanter

- Modtage og videregive informationer til og fra vedkommendes faglige organisation, herunder at deltage i den faglige organisations møder for tillidsrepræsentanter.

- Forhandle om lokale spørgsmål for de medarbejdere tillidsrepræsentanten repræsenterer.

- Forhandle og aftale vilkår for de medarbejdere, den pågældende repræsenterer, i det omfang tillidsrepræsentanten har fået kompetencen hertil.

- Medvirke til gensidig information med en eventuel fællestillidsrepræsentant.

- Være medlem af medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg m.v.

- Være medlem af ansættelsesudvalg med mindre andet aftales.

- Det er en ledelsesopgave at sikre, at den nødvendige tid stilles til rådighed.

       

Der henvises desuden til protokollat vedrørende vilkår for (fælles) tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse (TR-vilkårsprotokollatet).

       

Protokollat vedr. vilkår for TR´s tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse


Til varetagelse af tillidsrepræsentant hvervet, indgår forhold som:

- Antallet af repræsenterede medarbejdere

- Arbejdsopgavernes omfang

- Normeringsmæssige hensyn

- Antallet af tillidshverv og repræsentation i udvalg

- Eventuelle skiftende tjenestesteder

- Geografiske afstande

- Særlige arbejdsvilkår

 Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.06 | 12:14

Kontaktoplysninger på tillidsrepræsentanterne findes i mapperne på de forskellige arbejdsområder f.eks. i mappen ”Døgnbehandling Unge”

...
12.06 | 12:12

Jeres henvendelse omkring supervision er viderebragt til Socialpædagogerne Nordjylland som står for supervision og kompetenceudvikling til TR.

...
10.06 | 15:40

Vi har lavet et initiativ omkring supervision til TR i NCFS.dk, som vi gerne vil sende ud til jer. Findes der en TR-mailliste?
Håber det er ok at skrive her

...
11.03 | 21:27

Nu må Aalborg kommune sige klart og tydelig nej til omprioteringsbidraget bidraget for inden den nye uge er omme vil der være kollegaer der er blevet fyret

...
Du kan lide denne side
Din "Flash" afspiller har brug for at blive opgraderet

For at se denne side kan du klikke her for at hente den seneste version af "Flash" fra Adobe. Når installationen er overstået kan du vende tilbage hertil og se siden.

Hvis du ser denne besked selvom du lige har opgraderet Flash så prøv at lukke alle Internet Explorer vinduer ned, start op igen og kom tilbage til denne side.