MED-aftalen for Aalborg  Kommune

Se: MED aftalen for Aalborg Kommune

Se: MED Håndbogen 2015 med KL og forhandlingsfællesskabets vejledning

Se:  KTO rammeaftale om MED 2013 
 


Medarbejderrepræsentanter udpeget af SL Nordjylland:    

FMU Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
1. Lone Petri - TR Udrednings- og opvækstspecialet.
- Suppleant (afventer udpegning)
2. René Zimmer - FTR
 - Suppleant, Lars Øberg - TR Døgnbehandling og forebyggelse

AMU Børne- og Familieafdelingen

1. Lars Øberg - TR Ungspecialet
- Suppleant (afventer udpegning

AMU Socialafdelingen 

1. Stig AndersenTR Socialcenter Ung

- Suppleant, Tina Jensen - Socialcenter Ung

2. René Zimmer - FTR

- Suppleant (Afventer udpegning)

AMU Afdelingsudvalg JOB Center Aalborg

1. (Afventer udpegning)

- Suppleant, (Afventer udpegning)
 

OMU Center for Børn, Unge og Familier

1. Lone Petri - TR Udrednings- og opvækstspecialet for børn og unge
- Suppleant (afventer udpegning).

2. (afventer udpegning).

- Suppleant, Lone Sørup Larsen - Danahus (Afventer ny udpegning)

3. Lars Øberg - TR Døgnbehandling- og Forebyggelse   

- Suppleant, (Afventer udpegning) - TR  

4. Allan Guldhammer Kristiansen - TR Bøgen 

- Suppleant (afventer udpegning)
5. (Afventer udpegning)   - TR dagbehandling Ung (PFF området)
- Suppleant (Afventer udpegning)
             

 

 

OMU Center for Voksen

1. Marianne HolmstrupTR Træningshøjskolen

2. Marianne Meineche TR Misbrugsafsnittet

3. Rudi Gjøderum TR VoksenBøgen

4. Viggo Dahl Nielsen TR Svenstrupgaard


1. Suppleant, John Ørtoft Kristensen - 
TR Bo- og Gadeteamet

2. Suppleant, Fadia Bek -  VoksenBøgen
3. Suppleant, Niels Villiam Pedersen - 
Træningshøjskolen
4. Suppleant, Kim Valentin Møller - Misbrugsafsnittet 


OMU = Center for Tværfaglig Forebyggelse

1. Anne Hedegård - TR, Tværfagligt Team    

- Suppleant, Hella Dahl-Jensen  - Tværfagligt Team 

 


Det er et fælles ansvar at få skabt et konstruktivt samarbejde mellem ledelse- og medarbejderrepræsentanter, således at alle relevante spørgsmål vedr. personale, samarbejde og arbejdsmiljø kan drøftes i MED udvalgene.

Waou Sikre at den enkelte medarbejder får indflydelse gennem sin medarbejderrepræsentant eller direkte, når medarbejderen selv tager ansvar for at informere kolleger og ledelse om en udfordring, som er betydningsfuld.   
Smiler Sikre medarbejdernes ret til medindflydelse, medbestemmelse og dialog på beslutninger, som vedrører egen arbejdssituation.  
 
Smiler stort At oparbejde en arbejdspladskultur, hvor medindflydelse og medbestemmelse samt sikring af et sundt arbejdsmiljø er en naturlig del af beslutningsgrundlaget på alle niveauer.

Dette sikres bl.a. ved aftaler om:
- Gensidig pligt til at informer om og drøfte alle forhold 
af betydning for implementeringen af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen,
- Fastlæggels af retningslinjer for tilrettelæggelse af disse forhold.
- Rådgivning ved løsning af arbejdsmiljøspørgsmål, herunder deltagelse i arbejdspladsvurderinger.
- Drøftelse af arbejdspladsens budget og budgetopfølgning. 

Arbejdsmiljøindsatsen   

Arbejdsmiljøindsatsen skal integreres i MED samarbejdet på alle niveauer i MED, samt naturligvis i arbejdsmiljøgrupperne. 


For ansatte i Aalborg Kommune medfører det at alle medarbejdere skal opleve, at der tages hånd om deres arbejdsmiljø bl.a.
- Den fysiske og spykiske sundhed skal være i højsæde.
- Hensynet til et godt arbejdsmuljø indgår som en naturlig integreret del af opgavevaretagelsen.
 

Følgende punkter skal altid være på dagsordenen:
1. Orientering om status på arbejdsmiljøindsatsen på de enkelte arbejdspladser.
2. Orientering om arbejdsskadeanmeldelser og arbejdsgruppens handleplan og den konkrete skade.

MED-udvalgsstruktur 

MED-udvalgsstruktur omfatter 7 niveauer:
1. Hoved-MED
2. Forvaltnings-MED
3. Afdelings-MED
4. Område-MED
5. Lokal-MED
6. Personalemøder med MED-status
7. Arbejdsmiljøgrupper
 

Pladserne på niveau 1 til 4 er fordelt af hovedorganisationerne:
- 
LO som omfatter SL, FOA, HK, 3F, mf.
 
 

- FTF som omfatter bl.a. BUPL, Socialrådgiverne, Dansk Sygeplejeråd, Lærerne mf.
-
AC som omfatter akademiske uddannede faggrupper f.eks. jurister, læger mf.

Valg til lokal-MED afklares lokalt. Ledelsen skal sikre, at de lokale TR indkaldes til møde vedr. afklaring af valg til LMU.

I forhold til valg af medarbejderrepræsentanter til lokal-MED fortages disse af og blandt alle ansatte på den pågældende institution/arbejdsplads.Hvor der er valgt TR varetages posten af TR.

 

 

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til MED-strukturen sker for en fireårig periode - 1. gang pr. 1. januar 2011. 

Valgene sker som direkte valg af en arbejdsmiljørepræsentant til lokal MED-udvalg.