Link: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.  (64.01)

Link: Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område (PFF overenskomsten) (69.21)

Link: Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger (69.21)

Link: Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter (64.41)

Link: Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område (09.06)

Link: De enkelte faggrupperes andel af de lokale lønmidler

 

Der er mellem SL kreds Nordjylland og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indgået en række lokale lønaftaler, hvilket fremgår af forhåndsaftalen af 30. maj 2015 

Se: Forhåndsaftalen 2015        

 

For deltagelse i ture

se: aftaler for deltagelse i koloni og ferierejser

 

 

Nyudannede og nyansatte skal som minimum indplaceres på Grundløn 27 + 1.500 kr. tillæg.

+ 3 trin for 6 års erfaring.

+ 4 trin for 10 års erfaring.


Hertil kan der forhandles løntillæg i form af kvalifikationsløn og/eller funktionsløn

Pensionsbidraget et 14 % af den samlede løn

 

Grundløn

Grundlønnen dækker de funktioner man er i stand til varetage som nyuddannet/evt. nyansat.


Alle med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og med mere end 1 måneds ansættelse skal indplaceres på grundløn 27 med et tillæg på 1.500 kr. 

 

Kvaifikationsløn

Kvalifikationsløn gives eksempelvis for uddannelse og erfaring.

 

Det er i overenskomsten aftalt der skal gives kvalifikationsløn for erfaring. Har man haft 6 års sammenlagt beskæftigelse efter endt uddannelse som pædagog tillægges der tre trin til grundlønnen, således man indplaceres på løntrin 30. Efter 10 års erfaring tillægges yderligere fire trin, således man indplaceres på løntrin 34


Funktionsløn

Funktionsløn gives for de særlige arbejds- og ansvarsområder der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. 


I overenskomsten er det aftale følgende:

 

Der gives et funktionstillæg til ansatte på lukkede/sikrede afdelinger på 8.700 kr.

 

For deltagelse i koloniophold eller ferierejer ydes et funktionstillæg tillæg på mindst 211,19 kr. pr. døgn på hverdage. På søn- og helligdage udgør tillægget mindst 421,86 kr. pr døgn.

 

Resultatløn

Resultatløn er baseret på opfyldelse af mål af enten kvantitative eller kvalitative karakter.

 

Resultatløn aftales lokalt 

Overenskomstforhandlinger

Tillidsrepræsentanterne i Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltning & Skoleforvaltning har ved overenskomstforhandlinger fremsendt følgende krav.

  1. Som overordnet krav skal SL prioriterer en general lønforhøjelser til alle SL overenskomstgrupper. Dette med henblik på at opnå et lønniveau med faggrupper som vi arbejder sammen med af tilsvarende uddannelses længde f.eks. socialrådgiver, syge- og sundhedsplejersker, lærer ol. #
  2. Vi ønsker en højre startløn, særligt for de stillingstyper som udføres tværfagligt samarbejde med f.eks. socialrådgiver, syge- og sundhedsplejersker, lærer, som alle har et højre grundlønsniveau.
  3. Vi ønsker et opgør med det lokale lønsystem. Vi konstaterer at der siden ny løn blev indført i 1998 er der her 16 år efter, hverken fra ledelse eller fra vores kollegaer taget ejerskab af dette decentrale lønsystem. Særligt er der stor utilfredshed med gennemsigtighed i forhold til tilbageførelsesmidler til den årlige lønforhandling. Vi oplever også der i øget grad udmeldes, at der budgetmæssigt ikke kan indgå tilbagefaldsmidler på takst finansieret institutioner, da et evt. budgetmæssigt overskud skal anvendes til at nedsætte taksterne
  4. Særligt indenfor PFF området ønskes der indført et anciennitets baseret grundlønsforløb.
  5. For at sikre ældre kolleger fortsat kan fastholdes på vores arbejdsområder ønsker der mulighed for at indgå senioraftaler (fra 60 år) f.eks. nedsat tid med fuld pensionsindbetaling.
  6. Vi konstater, at der fra KL side er ønske om at forringe vores arbejdstidsaftaler. Vi ønsker det modsatte, at det skal ske en øge beskyttelse mod indgreb i frihedsperioder, samt højere ulempetillæg ved omlægning eller ændringer i vagtplaner.
  7. For at rette op på den fortsatte ligelønsproblematik der er mellem de traditionelle kvinde- og mandsdominerende arbejdsområder, og som også er indenfor SL egen overenskomstområder, ønskes der øget fokus på initiativer der kan udjævne dette. En lønmæssig problematik som skal rejsen overfor KL.
  8. Vi ønsker at kolonibegrebet udskrives at vores overenskomster. I forhold til de målgrupper vi arbejder med, er det ikke realistiske at anvende kolonibegrebet, da der ved alle former for ture indgår socialpædagogiske arbejdsopgaver.  

 
#  Grundlønsniveau for udvalgte faggrupper
Socialpædagoger:  27 + 1.500 kr.

Samlet pensionsbidrag 14,43 %

 

Pædagoger (BUPL):  26

Samlet pensionsbidrag 13,98 %

 

Pædagoger (PFF):  30 + 4.000 kr.

Samlet pensionsbidrag 14,59 %

 

Socialrådgiver:  31 + 2.000 kr.

Samlet pensionsbidrag 14,37 %

 

Socialformidler:  32 + 2.000 kr.

Samlet pensionsbidrag 15,65 %

 

Lærere:  30 + 3.000 kr.

Samlet pensionsbidrag 17,34 %