Tillidsrepræsentant: Morten Skovgaard

Vejgaard Bymidte 12, 9000 Aalborg.

Telefon arbejdsplads: 9931 2678

Mail: mors-fb@aalborg.dk

 

TR suppleant: Kasper Holm Jensen

  

Om Plejefamilier, Aalborg Kommune

Løn

Pædagogiskuddannede familieplejekonsulenter er omfattet af Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.(64.01)

Ved familieplejekonsulenter forstås konsulenter, som varetager opgaver i forbindelse med anbringelse og godkendelse af og tilsyn overfor familieplejere og anbragte børn og unge og deres familier samt en række øvrige opgaver.

Lønnen udgør:

Grundløn: 35

Grundlønstillæg: 5.000 kr.

Funktionstillæg: 7.000 kr

 

Hertil kan der lokalt forhandles:

- Kvalifikationsløn baseres på den enkelte ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring.

- Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget af grundlønnen (Grundlønnen dækker de funktioner, en ansat i en basisstilling er i stand til at varetage som nyuddannet/ eventuelt nyansat

- Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdere og enkelte ansatte. Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg.Resultatløn er ikke-pensionsgivende, medmindre andet aftales.

 

😙De lokale lønforhandlinger varetages af SL kreds nordjylland