Materialsamling med afklarende spørgsmål om MED samarbejdet

MED-aftalen for Aalborg Kommune

Se: MED aftalen for Aalborg Kommune

Se: MED Håndbogen 2015 med KL og forhandlingsfællesskabets vejledning

Se: KTO rammeaftale om MED 2015 

 

De faglige organisationer har på fællesmøde d. 11. oktober 2017 aftalt fordeling af organisationspladser pr 1. januar 2018 til AMU og OMU:

AMU Børne og Familieafdelingen

FTF = 4                                                   

AC = 1                                                     

OAO = 4 (heraf 1 plads til SL)

AMU Socialafdelingen

FTF = 3 (Heraf 1 plads reserveret til PFF området)

AC = 1

OAO = 5 (heraf 2 pladser til SL)

AMU Job- og Ydelsesafdelingen

FTF = 4

AC = 1

OAO = 4 (heraf 1 plads til SL)

OMU Center for Tværfaglig Forebyggelse

FTF = 6 (7)

AC = 0

OAO = 3 (2) (1 plads til SL reserveret til PFF området. 1 plads er udlånt til FTF (BUPL)

OMU Centret for Voksne

FTF = 3

AC = 0

OAO = 6 (heraf 3 pladser til SL)

OMU Intern udfører

FTF = 3

AC = 1

OAO = 4 (heraf 3 pladser til SL, hvoraf den ene er reserveret til PFF området) 

Personalesammensætning i FB pr. 1. januar 2018 ift. AMU og OMU

Beslutning til ændret MED struktur i FB pr. 1. januar 2018

Medarbejderrepræsentanter udpeget af SL Nordjylland

 

Hovedsamarbejdsudvalget for Aalborg kommune

1. FTR, René Zimmer - Udpeget af SL Nordjylland/LO

 

Forvaltningssamarbejdsudvalg

FMU Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
1. Lone Petri - TR Udrednings- og opvækstspecialet.

- Suppleant (Afventer udpegning)

2. René Zimmer - FTR

 - Suppleant, Lars Øberg – TR, Ungespecialet

 

Afdelingssamarbejdsudvalg

AMU Børne- og Familieafdelingen (frem til 31. december 2017) 
1. Lars Øberg - TR Ungespecialet

- Suppleant (Afventer udpegning)

 

AMU Socialafdelingen (frem til 31. december 2017)

1. Stig Andersen – TR, Team Bostøtte.

- Suppleant, Tina Jensen - Socialcenter Ung

2. René Zimmer - FTR

- Suppleant (Afventer udpegning)

 

AMU Afdeling Jobcenter Aalborg(Nedlægges 31. december 2017)

1. (Afventer udpegning)

- Suppleant, (Afventer udpegning)

 

Områdesamarbejdsudvalg

OMU Center for Børn, Unge og Familier (frem til 31. december 2017)

1. Lone Petri - TR Udrednings- og opvækstspecialet
- Suppleant (Afventer udpegning).

2. (Afventer udpegning).

- Suppleant, Lone Sørup Larsen - Danahus (Afventer ny udpegning)

3. Lars Øberg - TR Ungespecialet   

- Suppleant, (Afventer udpegning)

4. Allan Guldhammer Kristiansen – TR, Specialinstitutionen Bøgen 

- Suppleant (Afventer udpegning)
5. (Afventer udpegning) – TR, Dagbehandling Ung (PFF området)

- Suppleant (Afventer udpegning)              

 

OMU Center for Voksen (frem til 31. december 2017)

1. Marianne Holmstrup – TR, Træningshøjskolen

2. Marianne Meineche – TR, Misbrugsafsnittet

3. Rudi Gjøderum -  TR, VoksenBøgen

4. Viggo Dahl Nielsen – TR, Svenstrupgaard

 

1. Suppleant, John Ørtoft Kristensen – TR, Bo- og Gadeteamet

2. Suppleant, Fadia Bek – VoksenBøgen

3. Suppleant, Niels Villiam Pedersen -  Træningshøjskolen

4. Suppleant, Kim Valentin Møller - Misbrugsafsnittet 

 

OMU Center for Tværfaglig Forebyggelse (frem til 31. december 2017)

1. Anne Hedegård - TR, Tværfagligt Team    

- Suppleant, Hella Dahl-Jensen - Tværfagligt Team

Fra MED aftalen

Det er et fælles ansvar at få skabt et konstruktivt samarbejde mellem ledelse- og medarbejderrepræsentanter, således at alle relevante spørgsmål vedr. personale, samarbejde og arbejdsmiljø kan drøftes i MED udvalgene.

Sikre at den enkelte medarbejder får indflydelse gennem sin Medarbejderrepræsentant eller direkte, når medarbejderen selv tager ansvar for at informere kolleger og ledelse om en udfordring, som er betydningsfuld.

Sikre medarbejdernes ret til medindflydelse, medbestemmelse og dialog på beslutninger, som vedrører egen arbejdssituation.    

At oparbejde en arbejdspladskultur, hvor medindflydelse og medbestemmelse samt sikring af et sundt arbejdsmiljø er en naturlig del af beslutningsgrundlaget på alle niveauer.

Dette sikres bl.a. ved aftaler om:
- Gensidig pligt til at informer om og drøfte alle forhold  af betydning for implementeringen af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen,
- Fastlæggels af retningslinjer for tilrettelæggelse af disse forhold.
- Rådgivning ved løsning af arbejdsmiljøspørgsmål, herunder deltagelse i arbejdspladsvurderinger.
- Drøftelse af arbejdspladsens budget og budgetopfølgning. 

Arbejdsmiljøindsatsen   

Arbejdsmiljøindsatsen skal integreres i MED samarbejdet på alle niveauer i MED, samt naturligvis i arbejdsmiljøgrupperne. 

For ansatte i Aalborg Kommune medfører det at alle medarbejdere skal opleve, at der tages hånd om deres arbejdsmiljø bl.a.
- Den fysiske og spykiske sundhed skal være i højsæde.
- Hensynet til et godt arbejdsmuljø indgår som en naturlig integreret del af opgavevaretagelsen.
  

Følgende punkter skal altid være på dagsordenen:
1. Orientering om status på arbejdsmiljøindsatsen på de enkelte arbejdspladser.

2. Orientering om arbejdsskadeanmeldelser og arbejdsgruppens handleplan og den konkrete skade.

MED-udvalgsstruktur 

MED-udvalgsstruktur omfatter 7 niveauer:
1. Hoved-MED
2. Forvaltnings-MED
3. Afdelings-MED
4. Område-MED
5. Lokal-MED
6. Personalemøder med MED-status
7. Arbejdsmiljøgrupper
 

Pladserne på niveau 1 til 4 er fordelt af hovedorganisationerne:
- LO som omfatter SL, FOA, HK, 3F, mf.
- FTF som omfatter bl.a. BUPL, Socialrådgiverne, Dansk Sygeplejeråd, Lærerne mf.
- AC som omfatter akademiske uddannede faggrupper f.eks. jurister, læger mf.

Valg til lokal-MED afklares lokalt. Ledelsen skal sikre, at de lokale TR indkaldes til møde vedr. afklaring af valg til LMU.

I forhold til valg af medarbejderrepræsentanter til lokal-MED fortages disse af og blandt alle ansatte på den pågældende institution/arbejdsplads. Hvor der er valgt TR varetages posten af TR.

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til MED-strukturen sker for en fireårig periode - 1. gang pr. 1. januar 2011. 

Valgene sker som direkte valg af en arbejdsmiljørepræsentant til lokal MED-udvalg.