Aftaler om deltagelse i koloni og ferierejser med brugere
http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_32209/ImageVaultHandler.aspx

Før der tages på ture bør det være afklaret om der er tale om en koloni- eller en behandlingstur.

Turen skal fremgå af vagtplanen

En kolonitur er ikke det samme som en behandlingstur f.eks. må der ikke indgå pædagogiske observations- eller behandlingsopgaver.

Er der tale om behandlingsture skal der laves en lokal aftale hvoraf honorering og betingelserne for deltagelse i turen fremgår.

Indgås der ikke en sådan aftale, før afvikling af turen, gælder bestemmelserne i arbejdstidsaftalen. 

Pædagogisk ansatte omfattet af SL døgnoverenskomst og på PFF området er omfattet af
-
Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper til pædagogiske personale ved døgninstitutioner mv. (64.21) (
gælder også koloniture til udlandet)
 

Koloniture er kendetegnet ved at have et rekreativt formål. For at feriekoloniaftalen kan anvendes, er det forudsætningen, at der reelt er tale om et feriekoloniophold på et andet sted end det sædvanlige arbejdssted. 


Løn
Deltagelse i ture optjenes ens normale løn inkl. funktions- og kvalifikationsløn, endvidere 
ydes der et funktionstillæg (kolonitillæg).

Rejseudgifter, fri kost og frit ophold betales af arbejdsgiveren.

Arbejdstid
På en kolonitur gælder arbejdstidsaftalens bestemmer ikke, eneste som formelt skal overholdes er arbejdsmiljølovens bestemmer om hvileperioder og fridøgn

Link - Bekendtgørelsen om hvileperioder og fridøgn:
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/h/sam-hvileperiode-og-fridogn-324.aspx

😲 Godtgørelsen for mistet fridøgn medføre at man får mindst 6 timer og højest 7,4 (oprundet til 7,5) timer pr. dag for at deltage i ture.

Koloniture skal planlægges således at 11 timers reglen om hviletid kan afvikles - dette kan have indflydelse på antallet af personale der skal deltage på turen. 

Der kan mellem TR og den lokale leder aftales andre vilkår for deltagelse i feriekoloni.