Velkommen til TR hjemmesiden

Hjemmesiden er oprettet af tillidsrepræsentanterne i Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning og Skoleforvaltning

 

TR/FTR servicerer kun medlemmer af SL/PFF        

Vinker Bliv medlem af SL                                          

Vinker Medlemskab for ansatte på PFF området               

   
   

Henvendelse om TR hjemmesiden henvises til: Fællestillidsrepræsentant, René Zimmer 

FTR kontor: Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg.
Tlf. 99313736 el. 25203736
Mail: rz-fb@aalborg.dk

Facebook  

 

 

 

Tillidsrepræsentanter SL området:
- Charlotte Nielsen, TR Danahus  

- Lone Clausen, TR Forebyggelse- og dagbehandlingsspecialet

- Lone Petri, TR Udrednings- og opvækstspecialet for børn og unge

- Lars Øberg, TR Døgnbehandling og forebyggelse af døgnanbringelser

- Mark Skriver Nielsen, TR Stjernehusene

- Allan Guldhammer Kristiansen,  TR Specialinstitutionen Bøgen

- Rudi Gjøderum, TR VoksenBøgen

- Henrik Lisbygd , TR lærerne Bøgeskolen 

- Morten Skovgaard , TR Familieplejen  

- Marianne Holmstrup, TR Træningshøjskolen
- Marianne Meineche, TR Misbrugsafsnittet 

- Svend Kargo, TR Projekt VIA
- John Ørtoft Christensen, TR Bo- og Gadeteamet
- Stig Andersen, TR Team bostøtte
- Viggo Nielsen, TR Svenstrupgård    

- Lars Navne Holm , TR Voksenskolen VUK (Skoleforvaltningen) 


Tillidsrepræsentanter PFF området:

- Anne Hedegård , TR Tværfagligt Team  

- Pia Stougaard Karlsen, TR Socialcenter Integration

- Peter Christiansen, TR Skole- og Dagtilbud  

- Danko Grgic, TR Familiegruppen Øst  

Peter Bertelsen, TR Familiegruppen Nord

         


Link til:

- Socialpædagogerne Kreds Nordjylland
- PFF Nordjylland
- Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 

Organisationsdiragram FB forvaltingen

- Organisationsdiragram Skoleforvaltningen             

TR bemyndigelse  

FTR bemyndigelse

TR og FTR samarbejdsaftale

    

 

TR/FTR roller og opgaver

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål.            

Tillidsrepræsentanten har til opgave at være de ansatte medlemmer behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål, herunder bl.a. at forhandle løn og ansættelsesvilkår.

Tillidsrepræsentanterne har således mange roller i det daglige, hvor de indgår i et tæt samarbejde med ledelsen og kolleger b.la.:

Vinker  Sikre ansatte arbejder efter gældende centrale og lokale aftaler om arbejdstid, løn- og øvrige ansættelsesvilkår.

Smiler Modtage og videregive informationer til ledelsen, de kollegaer TR repræsentere og den faglige organisation     

Smiler  Deltage i møder for tillidsrepræsentanter

Smiler stort Deltage i den faglige organisations uddannelse af af tillidsrepræsentanter 

Waou Forhandle lokale spørgsmål.

Smiler stort   Koordinere med andre tillidsrepræsentanter og  fællestillidsrepræsentanten

Smiler stort Være repræsenteret i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg

Blinker Være Bi-sidder i personsager

Vild Være medlem af ansættelsesudvalg

Vinker Medvirke til et trivsel, et godt arbejdsmiljø og faglig udvikling på arbejdspladsen

 

Fællestillidsrepræsentant
Fællestillidsrepræsentanten har et særligt ansvar som faggrupperepræsentant, og har derfor en udvidet FTR bemyndigelse. FTR skal bl.a. jvf., sikre et godt teamwork, fællesskab og dialog til de TR som FTR er valgt i blandt, herunder rådgive og vejlede TR i forhold til TR´s bemyndigelse      

FTR varetager ligeledes opgaver i forhold til PFF området og repræsentere dermed medlemmer af både BUPL (PFF Nordjylland) og SL


FTR varetager forhandlingskompetencen på de arbejdsområder, hvor der ikke er valgt egen TR, hvilket omfatter følgende arbejdspladser:       


Socialafdelingen:      

Familiegrupperne Sydvest og Centrum            

 

Børne- og Familieafdelingen:    

Barnets Hus

Ungerådgivningen

Omsorgstilbud og væresteder :    

- Kirkens Korshær

 

Tavshedspligt og ytringsfrihed

Du er velkommen til at skrive en kommentar. 

Da hjemmesiden er offentlig tilgængelig gør
vi opmærksom på at ansatte i Aalborg kommune er underlagt regler i forbindelse med at udtale sig offentligt. Vi forbeholder os derfor ret til at fjerne indlæg der strider imod disse. 

Justitsministeriet har i september 2006 offentliggjort en vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Her kan man blandt andet læse følgende:

Som offentligt ansat er man som alle andre borgere beskyttet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed og kan på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Det gælder også emner, der vedrører ens eget arbejdsområde.

Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder kun, når man som offentligt ansat ytrer sig på egne vegne. Ledelsen kan således fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne, og give nærmere retningslinier for indholdet af sådanne udtalelser.

   

Ombudsmanden har i en kronik i Jyllands-Posten d. 16. maj 2016 udmeldt, hvad der gælder for offentlige ansattes ytringsfrihed

"At det er ens egen opfattelse, man udtrykker, ikke myndighedens.

"Man må ikke krænke sin tavshedspligt"

"Man må ikke give klart forkerte oplysninger"

"Man må ikke udtrykke sig urimeligt groft, f.eks. ved injurier"  

Det er ikke juridisk en pligt, men som ombudsmanden formulerer det "Det må være sund fornuft og god stil ikke som det første at gå til medierne med sin utilfredshed, men søge at finde en løsning i myndigheden".

Vi gør opmærksom på at SL kreds Nordjylland ikke står til ansvar for indholdet på hjemmesiden.